Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt dhr. Rudi Lecoutre be Binnen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011350
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011350

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt dhr. Rudi Lecoutre benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Binnen een termijn van zestig dagen vanaf deze publikatie kan een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State ingediend worden tegen deze beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat : - het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring' als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat; - de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; - het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen; - de naam en het adres van de verwerende partij.

Het verzoekschrift moet verder bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres verstuurd worden : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^