Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 wordt de heer Benjamin DESSY, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 Overee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018011446
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011446

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018030602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011257 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brus type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Droits de pension van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Frank Hardeman tot Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten wordt de heer Benjamin DESSY, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van het Franstalig taalkader, met ingang van 1 december 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^