Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018, werden bevorderd of benoemd: Orde van Leopold II Officier De heer WINSSINGER, Réginald, 08.04.2018 Honorair consul van België te Phoenix De heer Honorair consul van

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2019030715
pub.
12/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030715

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in B sluiten, werden bevorderd of benoemd: Orde van Leopold II Officier De heer WINSSINGER, Réginald, 08.04.2018 Honorair consul van België te Phoenix De heer DUEZ Jean-Pierre, 08.04.2018 Honorair consul van België te Puebla

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2018, werden benoemd: Kroonorde Ridder De heer DALIMIER Thierry, 15.11.2018 Honorair consul van België te Phnom Penh Orde van Leopold II Ridder PAYEN Ruben, 15.11.2018 Secretaris bij het Consulaat van België te Port Louis

Ontslagen Bij koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Plantentuin van België type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Joseph Servotte als directeur-generaal van het departement Gezinnen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten: Werd, met ingang van 1 september 2010, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Daniel DEHAEMERS, honorair Consul van België te Pointe-Noire (Republiek Congo).

Bij koninklijke besluiten van 7 april 2019: Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hari SANKARAN, honorair Consul van België te Ahmedabad.

Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Filip STEVERLYNCK, honorair Consul van België te Montevideo.

Ontslag - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012788 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019202288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019202164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 26/04/2019 pub. 31/05/2019 numac 2019011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijs sluiten: 1. Werd, op zijn verzoek, vanaf 15 december 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Benjamin BRONNE, honorair Consul van België te N'Djamena.2. Werd de heer Ali CHEMAIS voor een periode van vijf jaar benoemd tot ereconsul van België te N'Djamena. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2010 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappel type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de ko sluiten: Werd de heer Lazare MAYANDA benoemd tot ereconsul van België te Pointe-Noire met als ressort de departementen Pointe-Noire, Kouilou en Niari.

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de le type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot vastlegging, voor 2016, van de modaliteiten va sluiten: Werd Mevr. Chinara ESENGELDIEVA, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Bishkek met als ressort de Republiek Kirgizië.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017012050 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten: Werd de heer Nikolaos A. BAKATSELOS, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Thessaloniki met als ressort de Regio's Centraal-Macedonië, West-Macedonië en Oost-Macedonië en Thracië.

Bij koninklijk besluit van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e) en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030379 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het opleidingsCV/de database sectora sluiten: Werd de heer Wael HARIZ, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Monrovia met als ressort de Republiek Liberia.

Bij koninklijk besluit van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030397 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011860 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011861 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011858 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019040627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten sluiten: Werd Mevr. Endy KINIF, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Andorra la Vella met als ressort het Prinsdom Andorra.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2018 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de ka type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019041054 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de su type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019201357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest sluiten: Werd de heer John BRAECKEVELDT, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Tbilisi met als ressort de Republiek Georgië.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de vzw "WWF-België" type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019012767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/05/2019 numac 2019012606 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 3 en 14 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de herzieningen betreft type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 euro aan de stichting « PAIRI DAIZA » type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012708 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden sluiten: Werd Mevr. Anne E. DECONINCK, voor een periode van vijf jaar, benoemd tot ereconsul van België te Boston met als ressort de Staten Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont in de Verenigde Staten van Amerika.


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^