Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden benoemd bij de Nat 1° in

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019040240
pub.
12/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040240

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010727 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten en werkingskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en haar vast secretariaat type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040199 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiël type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 05/02/2019 numac 2019010533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019040195 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vrijstelling van de toepassing van Boek II van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van de houders van de vergunning sluiten, worden benoemd bij de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen, vanaf 31 oktober 2018 : 1° in de hoedanigheid van werkende leden : a) erkende huisartsen : de heer CREEMERS Michel de heer DRIELSMA Pierre de heer VAN BIJSTERVELD Sandor de heer VAN POTTELBERGH Gijs b) artsen-specialisten : de heer DEQUINZE Benoît de heer VAN DE PERRE Jan de heer VAN HOORDE Pierre;2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : a) erkende huisartsen : de heer SPINNEWIJN Bram de heer VAN WASSENHOVE Kurt b) artsen-specialisten : de heer CUSUMANO Giuseppe de heer GHEKIERE Olivier de heer GOUBELLA Ahmed de heer HIMPE Dirk. Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van artsen, vanaf de dag van deze bekendmaking : 1° in de hoedanigheid van werkende leden : a) erkende huisartsen : de heer DUTRIEUX Bruno de heer HERRY Luc, ter vervanging van Mevr.GILBERT Marie b) artsen-specialisten : Mevr.BOISDENGHIEN Annie, ter vervanging van de heer VANOVERSCHELDE Henk de heer RUTSAERT Robert, ter vervanging van de heer BERNARD Dirk de heer VAN CANG Georges, ter vervanging van de heer MANSOOR Mohammad; 2° in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden : a) erkende huisartsen : de heer ANSEEUW Karel de heer BAUVAL Marcel, ter vervanging van Mevr.GILLET Anne de heer HILLEMANS Kristof, ter vervanging van Mevr. DE VADDER Inge de heer ROEX Milhan, ter vervanging van de heer DE ROECK Marc b) artsen-specialisten : de heer VANDEVELDE Karel, ter vervanging van Mevr.VAN HAUTE Kathleen de heer VANOVERSCHELDE Henk, ter vervanging van Mevr. BOISDENGHIEN Annie.


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^