Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019, wordt de heer COUCHEIR Michael, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Econom Overeen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2019040699
pub.
18/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040699

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019 type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019201165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2019 sluiten, wordt de heer COUCHEIR Michael, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 15 november 2018.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^