Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: - wordt aan de - wordt, op

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020205539
pub.
28/12/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020205539

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij het Instituut voor Octrooigemachtigden type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 11/12/2020 numac 2020043923 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: - wordt aan de heer Bruno MONTEYNE eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Zeevarenden, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie. - wordt, op voordracht van een representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als lid van hetzelfde Beheerscomité, de heer Kenneth CALLENS, ter vervanging van de heer Bruno MONTEYNE, wiens mandaat hij zal voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^