Benoemingen
gepubliceerd op 01 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 wordt Mevr. De Meersman, Martine, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 2004 voor Bij konin

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2004021125
pub.
01/10/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van som type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022683 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren sluiten wordt Mevr. De Meersman, Martine, attaché met mandaat bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 maart 2004 voor een derde bijkomend mandaat van één jaar benoemd tot attaché bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004022680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van som type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004022683 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren sluiten wordt de heer Snoeks, Joseph, werkleider bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 april 2004 bevorderd tot rang C van de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel en benoemd tot werkleider-geaggregeerde bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 11/10/2004 numac 2004003372 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 63, §§ 1 en 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2004 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004002101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 2 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004022749 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden om het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik aan te wenden type koninklijk besluit prom. 23/08/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van vergoedingen aan de gezinnen die deelnemen aan de jaarlijkse enquête over de inkomsten en de levensomstandigheden sluiten wordt Mevr. Opstaele, Kristien, geboren op 9 mei 1968, vast benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient biij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^