Benoemingen
gepubliceerd op 13 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 april 2005, wordt mevr. Jasmin Collier, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Vlaamse Buitendiensten - Directie Antwerpen, met ingang van 16 februari 2005. Bij ministerieel Bij minist

bron
regie der gebouwen
numac
2005002066
pub.
13/05/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, wordt mevr. Jasmin Collier, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Vlaamse Buitendiensten - Directie Antwerpen, met ingang van 16 februari 2005.

Bij ministerieel besluit van 18 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, wordt de heer Daniel Kortleven, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de afdeling Personeel en Organisatie - Personeel, met ingang van 1 maart 2005.

Bij ministerieel besluit van 14 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022336 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005009295 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten, wordt Mevr. Diane Peiffer, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de afdeling Personeel en Organisatie - Personeel, met ingang van 16 maart 2005.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^