Benoemingen
gepubliceerd op 14 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2006, wordt Mevr. Ilse Demol, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - HVAC en Bouwfysica van de Regie der Gebouwen te Brussel, m Overeen

bron
regie der gebouwen
numac
2006002110
pub.
14/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2002 tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003428 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2006 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203179 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203183 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, wordt Mevr. Ilse Demol, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - HVAC en Bouwfysica van de Regie der Gebouwen te Brussel, met ingang van 1 juli 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^