Benoemingen
gepubliceerd op 28 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008, wordt de heer Jacques Quoitot, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2007. Bij min

bron
regie der gebouwen
numac
2008003431
pub.
28/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 20 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2008 pub. 04/04/2008 numac 2008012495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 62 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, wordt de heer Jacques Quoitot, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Jourdan van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2007.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008003380 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2003 houdende oprichting en samenstelling van de tussenoverlegcomités en van de basisoverlegcomités bij de Regie der Gebouwen sluiten, wordt de heer Antoine Doucet, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Waalse Buitendiensten 2 - Directie Waals-Brabant te Nijvel van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2008.

Bij ministerieel besluit van 03 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende k type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten wordt de heer Wim Oeyen, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij Vlaamse Buitendiensten 2 - Directie te Leuven van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 september 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^