Benoemingen
gepubliceerd op 09 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt de heer Jean-Yves BELLEFLAMME, geboren op 17 februari 1977, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Ze Overee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022193
pub.
09/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 24/03/2010 numac 2010200763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 13/04/2010 numac 2010012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de omzetting van contracten va type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 16/03/2010 numac 2010201126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 54ter en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordele type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010200573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toepassing van titel III van de wet van 25 juni 1992 sluiten wordt de heer Jean-Yves BELLEFLAMME, geboren op 17 februari 1977, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in de buitendiensten, met ingang van 1 november 2009 en met ranginnemming vanaf 1 november 2008.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^