Benoemingen
gepubliceerd op 10 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 april 2011 werd, met ingang van 1 februari 2011, Mevr. Saar Van Wambeke, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot Overeenkom

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011178
pub.
10/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 13/04/2011 pub. 05/05/2011 numac 2011000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de afwijking van artikel 39/45, eerste alinea van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ten aanzien van Anja Wijnants, rechter i sluiten werd, met ingang van 1 februari 2011, Mevr. Saar Van Wambeke, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché, met ranginneming op 1 februari 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^