Benoemingen
gepubliceerd op 18 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013 wordt Mevr. Marilyne De Spiegeleire met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2012. Een beroe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200916
pub.
18/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013018153 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013009064 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013003035 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen sluiten wordt Mevr. Marilyne De Spiegeleire met ingang van 1 januari 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2012.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^