Benoemingen
gepubliceerd op 18 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2010 wordt Mevr. Gérin, Cécile, geboren op 27 september 1968, assistent stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voo Bij

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021083
pub.
18/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014445 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013204990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het stelsel van de aanvullende vaka type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2010 wordt Mevr. Gérin, Cécile, geboren op 27 september 1968, assistent stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. Folie, Annelise, geboren op 10 maart 1979, eerstaanwezend assistent van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Wetenschappen, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 sluiten dat uitwerking heeft op 1 januari 2013 wordt Mevr. Lacroix, Geneviève, geboren op 7 juli 1967, eerstaanwezend assistent van de Franse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd als wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^