Benoemingen
gepubliceerd op 09 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015 : Met ingang v -De heer RO

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2015018351
pub.
09/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015018351

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vre type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200305 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200311 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van de organisatieafdelingen 14, 15 en 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten : Met ingang van 15 september 2015 : -De heer ROEGIERS, Stijn, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten;

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^