Benoemingen
gepubliceerd op 12 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. WALTHER

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019010673
pub.
12/02/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010673

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 6 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015472 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische co type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het financieel beheer van de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera's kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera's gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in r type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b) van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van facultatieve een subsidie van 1.551.207 EUR aan de gemeente Sint-Gillis in toepassing van bijakte13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be sluiten, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam: M. WALTHERY Jessie, geboren op 28.07.1988, met ingang van 15.09.2018 M. RIDARD William R P, geboren op 15.09.1984, met ingang van 01.10.2018


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^