Bericht van 15 september 1997
gepubliceerd op 03 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités XIII en XV alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1997002092
pub.
03/10/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


15 SEPTEMBER 1997. Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités XIII en XV alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités (lijst bedoeld in de artikelen 62 en 63, derde lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel)


Bekendmaking in uitvoering van artikel 65 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 1. In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 1992 en van 16 maart 1993 werden de berichten gepubliceerd van respectievelijk 27 mei 1992 en 1 maart 1993 die onder meer de lijst bevatten van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in : Sectorcomité XIII : Nationale Loterij; Sectorcomité XV : Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2. Bij brief van 3 september 1997 deelt de Voorzitter van de Controlecommissie voor de representativiteit van de vakorganisaties in de overheidssector mee : a) dat het representativiteitsonderzoek, voor de derde periode van zes jaar, verricht door de Commissie krachtens de bepalingen van artikel 14, § 1, van de wet van 19 december 1974, afgesloten is wat de toegang betreft tot de sectorcomités XIII (Nationale Loterij) en XV (Brussels Hoofdstedelijk Gewest);b) dat de drie hiernagenoemde vakorganisaties aan alle representativiteitsvoorwaarden en -criteria voldoen om zitting te hebben in deze sectorcomités : 1° de Algemene Centrale der Openbare Diensten;2° de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten;3° het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt.3. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten groepeert onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten.4. Krachtens artikel 12 van de wet van 19 december 1974 hebben de drie in punt 2, b), hierboven vermelde vakorganisaties ook zitting in het hoog overlegcomité opgericht in het gebied van de sectorcomités XIII (Nationale Loterij) en XV (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), alsmede in alle basis- en tussenoverlegcomités die in hetzelfde gebied zijn opgericht of zullen worden opgericht.5. Uit de samenlezing van de artikelen 14, § 1, en 25 van de wet van 19 december 1974 (zoals dit laatste artikel ingevoegd werd door artikel 9 van de wet van 6 juli 1989 - Belgisch Staatsblad van 5 september 1989) blijkt dat de vakorganisaties waarvan, op grond van dit nieuw representativiteitsonderzoek, werd vastgesteld dat zij aan de gestelde voorwaarden voldoen, zitting hebben in de comités waarvoor zij als representatief worden beschouwd met ingang van de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 15 september 1997.

De Minister van Ambtenarenzaken, A. Flahaut.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^