Bericht van 22 augustus 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011326
pub.
28/08/2013
prom.
22/08/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


22 AUGUSTUS 2013. - Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's)


Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 30 april 2007, werd een ontwerp van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en aan de Minister bevoegd voor Economie, na het onderwerp te hebben uitgemaakt van een publieke consultatie.

Deze norm dekt alle handelingen die de bedrijfsrevisoren moeten verrichten om zich te conformeren aan de specifieke voorschriften van het Belgische recht in het kader van de andere verklaringen die door de commissaris van de geconsolideerde jaarverslagen moeten worden vermeld in het tweede deel van zijn auditverslag.

Deze bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) aangenomen door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 29 maart 2013, werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en door de Minister bevoegd voor Economie.

Brussel, 22 augustus 2013.

De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^