Bericht van 30 maart 2015
gepubliceerd op 24 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

30 MAART 2015 - Bericht over de grenzen voor voorschotten voor geneeskundige verstrekkingen inzake tandverzorging

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022284
pub.
24/08/2015
prom.
30/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022284

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


30 MAART 2015 - Bericht over de grenzen voor voorschotten voor geneeskundige verstrekkingen inzake tandverzorging


Bekendmaking bedoeld in artikel 53, § 1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 De grenzen voor te ontvangen voorschotten voor te verlenen of af te leveren geneeskundige verstrekkingen inzake tandverzorging, worden als volgt vastgelegd : « Tijdens eenzelfde behandeling kunnen meerdere voorschotten worden gevraagd. De hoegrootheid van het gevraagde voorschot houdt rekening met de evolutie van de behandeling en de eraan gekoppelde materiaalkosten die door de tandarts worden gemaakt. De behandeling, de eraan gekoppelde materiaalkosten en de voorschotten worden in informed consent afgesproken met de verzekerde. Een ontvangen voorschot mag nooit meer zijn dan 50 % van het bedrag voor de behandeling van de volgende 6 maanden. Het eerste voorschot kan bij de eerste zitting worden ontvangen. Het volledige bedrag voor de behandeling omvat in voorkomend geval zowel het vergoedbaar als niet-vergoedbaar gedeelte. Op het bewijsstuk dat aan de patiënt wordt gegeven wordt het onderwerp van het ontvangen voorschot vermeld. Met "behandeling" wordt inzake deze bepaling het geheel van samenhangende verstrekkingen bedoeld, al dan niet gespreid over meerdere zittingen, omtrent een tandheelkundige problematiek van een bepaalde patiënt. » Deze beslissing inzake de voorschotten werd goedgekeurd door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen en heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

De Voorzitter van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^