Bericht Van Selor
gepubliceerd op 13 januari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast de

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2006200028
pub.
13/01/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (m/v) (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG06801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximumaantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van de laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die laureaat zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voorzover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst blijven hun klassement behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn.2. Vereiste diploma's op 28 januari 2006 : - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan (basisopleiding van één cyclus) - of kandidaatsdiploma uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie of getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School - of diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad met volledig leerplan - of diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur - of diploma van een afdeling ingedeeld in het economisch hoger of het sociaal hoger onderwijs van het korte type en voor sociale promotie. Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2005-2006 zijn toegelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kan verkrijgen bij de diensten van SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks bruto-beginsalaris : 23.068,53 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 28 januari 2006.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20 - hou rijksregisternr. en referentienr. bij de hand !), fax (02-788 68 44) of brief (SELOR, Afdeling R&S, ANG06801, Gebouw « Centre Etoile », Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel).

U kan ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be.

Om geldig te solliciteren, vermeldt u uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het referentienummer (ANG06801) van de selectieprocedure. Zoniet zal met uw sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^