Bericht Van Selor
gepubliceerd op 18 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken onthaal en informatie (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Deze

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009201233
pub.
18/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken onthaal en informatie (m/v) (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (ANG09804). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 maart 2009. Er zijn wijzigingen betreffende de lijst van geslaagden en het jaarlijks brutobeginsalaris.

Na deze selectie wordt een lijst met 200 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstelling o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op 30 maart 2009 : - getuigschrift uitgereikt na het slagen « met vrucht » van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan; - getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs; - diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden; - diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van ten minste zevenhonderd vijftig lestijden. 2. Vereiste ervaring op 30 maart 2009 : ten minste zes maanden ervaring in de begeleiding of voorlichting per telefoon, mail of rechtstreeks in persoon, als loketbediende of verantwoordelijke voor een onthaal, in een overheidsinstelling of privéonderneming. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 21.209,29 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 30 maart 2009 via www.selor.be Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als : - u uw online-CV volledig invult in « Mijn Selor »; - en u een kopie van uw uiterlijk op 30 maart 2009 oplaadt in uw online-CV in « Mijn Selor »; - en u online solliciteert voor deze vacature.

Indien u uw diploma niet kan opladen, dient u het uiterlijk op 30 maart 2009 op te sturen naar SELOR, t.a.v. Ghislena De Baets, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, met de vermelding van uw rijksregisternummer, uw naam, uw voornaam en het selectienummer ANG09804 (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Online solliciteren is snel en eenvoudig. Eens uw CV en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor u in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Indien u gebruik wenst te maken van deze optie, dient u zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 maart 2009 contact op te nemen met Ghislena De Baets via 02-788 66 82 zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^