Bericht Van Selor
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van directeur van de afdeling ICT voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG09726) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) - houder zijn

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009204828
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van directeur van de afdeling ICT (m/v) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG09726) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licenciaatsdiploma) van het universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type of titularis zijn van een functie van niveau A. Wanneer je het gevraagd wordt, moet je binnen de gestelde termijn enkel een kopie van dit diploma opsturen, of bij gebrek hieraan, van je benoemingsbesluit in een functie van niveau A; en - minstens zes jaar managementervaring of minimaal tien jaar nuttige professionele ervaring. Deze ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van een uitgebreid standaard curriculum vitae, vergezeld van de nodige attesten (nl. een gedetailleerde functiebeschrijving van de uitgeoefende functie vergezeld van een kopie van het contract met vermelding van begin- en einddatum). o Als managementervaring wordt ervaring met het beheer binnen een openbare dienst of een organisatie uit de privé-sector bedoeld. De jaren gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 en/of van de klasse A3 worden in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring. De huidige houders van de functies respectievelijk van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal en directeur-generaal worden geacht die voorwaarde te vervullen. o Als nuttige beroepservaring wordt ervaring met minstens één van volgende aspecten bedoeld : - het opstellen van strategische plannen (d.w.z. uitwerking en/of sturen); - het projectbeheer (d.w.z. uitwerken en/of sturen) en dit binnen het domein van ICT. De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige selectiereglement dat u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van SELOR (www.selor.be).

Bruto aanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd : 84.852,13 euro (salarisband 2) Aanstellingsvoorwaarden : De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : - Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dient je inschrijving : 1. ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (9 november 2009 ) vergezeld te zijn van het standaard-CV van SELOR van deze managementfunctie (ANG09726), dat volledig en correct is ingevuld (een andere presentatie of een aanpassing van het huidige document wordt niet aanvaard). Je kan het CV verkrijgen : o door het te downloaden (www.selor.be); o via de SELORinfolijn 0800-505 54; o op aanvraag via het e-mailadres info@selor.be 2. ingediend te zijn binnen de uiterste inschrijvingsdatum : o via de website (www.selor.be), door onderaan of in de lijst van selecties op de knop "Solliciteren" te klikken. Daarna stuur je het standaard-CV van deze managementfunctie op per mail, brief of fax; o via e-mail : uitsluitend naar topteamnl@selor.be; o per post : SELOR, t.a.v. Topteam NL (ANG09726), Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; via fax : 02-788 70 00.

Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^