Bericht Van Selor
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bouw & technische installaties (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG09037). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2009(...) Na deze se

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2009204841
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bouw & technische installaties (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG09037). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2009. Er zijn wijzigingen betreffende de toelaatbaarheidvereisten.

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Deze personen worden er enkel in opgenomen op hun vraag en voor zover zij een attest hebben voorgelegd waarin hen de hoedanigheid van persoon met een handicap wordt toegekend. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van de aanstelling o.a. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • diploma's van burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur of ingenieur van de scheikunde en de landbouwindustrieën erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde selectiecommissies; • diploma's van industrieel ingenieur; • getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur. 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : minstens vier jaar relevante professionele ervaring als projectleider of projectmedewerker in de inrichting en renovatie van gebouwen en/of de optimalisering van werkplaatsen (space planning) en/of het beheer van verhuizingen en ingebruikname. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op de SELOR-website.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 41.308,02 EUR, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 3 november 2009 via www.selor.be Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als : - u uw online-CV volledig invult in « Mijn Selor »; - en u een kopie van uw diploma ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum oplaadt in uw online-CV in « Mijn Selor »; - en u online solliciteert voor deze vacature.

Indien u uw diploma niet kan opladen, dient u het ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum op te sturen naar SELOR, t.a.v. Annick De Smedt, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, met de vermelding van uw rijksregisternummer, uw naam, uw voornaam en het selectienummer (de datum van de poststempel geldt als bewijs).

Online solliciteren is snel en eenvoudig. Eens uw CV en persoonlijke gegevens bij ons gekend zijn, zijn ze geregistreerd voor andere functies waarvoor u in de toekomst wenst te solliciteren. Handig en tijdbesparend. Bovendien verschijnt er op het scherm onmiddellijk een bericht of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Ondanks het grote voordeel van het online solliciteren, zullen brieven die ons alsnog per post bereiken niet geweigerd worden (geen mail, geen fax). Contacteer ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum Annick De Smedt via 02-788 66 86, indien u gebruik wenst te maken van deze optie zodat we de voorwaarden kunnen meedelen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^