Bericht Van Selor
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Selectie van voorzitter van het directiecomite voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - ANG15714 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) •houder

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2015008046
pub.
06/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015008046

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van voorzitter van het directiecomite (m/v) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - ANG15714 Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je: •houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (Op te laden in je Mijn Selor-account).of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account). • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben. (Aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account) o Onder managementervaring wordt verstaan: een ervaring inzake beheer binnen een openbare dienst of een organisatie uit de private sector. o Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op vlak van ontwikkeling van strategieën of van nationaal of internationaal beleid binnen het domein: •volksgezondheid, •en / of veiligheid van de voedselketen, •en / of leefmilieu.

De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige selectiereglement dat u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 02/788.70.00) of via de website van SELOR (www.selor.be).

Brutowedde op jaarbasis, geïndexeerd: € 189.148,98 (salarisband 7).

Aanstellingsvoorwaarden : De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : - Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking - de burgerlijke en politieke rechten genieten Solliciteren kan tot en met 20/10/2015, uiterste inschrijvingsdatum. 1. Als je nog geen « Mijn Selor » account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in.Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek "Deelnemingsvoorwaarden" hierboven). 2. Je solliciteert online via je "Mijn Selor" account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in.3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop opslaan geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop "Mijn kandidatuur valideren" (bovenaan op uw scherm) te klikken.Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer u voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden heeft vermeld.

U kan uw online cv en de rubrieken, eigen aan de vacant gestelde functie, aanpassen tot en met de laatste dag van inschrijving.

In dit geval, vergeet echter niet om uw kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in uw Mijn Selor-account Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel : • op basis van het in uw "Mijn Selor account" opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit • op basis van de door u ingevulde specifieke rubrieken eigen aan de functie (vereiste ervaring), in uw "Mijn Selor account" Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in uw "Mijn Selor account" na afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor : http:// www.selor.be/nl/procedures/screeningsprocedures/topmanagers/.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^