Bericht Van Selor
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voor In uitv

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2016200630
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200630

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2016 twee zittingen georganiseerd om de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid te stellen te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Hierbij wordt volgende kalender gerespecteerd :

Eerste taalzitting

Tweede taalzitting

Uiterste inschrijvingsdatum

14/03/2016

19/09/2016

Aanvang van zitting

21/03/2016

26/09/2016


De inschrijving aan een taaltest is strikt individueel en gebeurt via de website www.selor.be.

De ingeschreven kandidaat ontvangt automatisch een e-mail betreffende de bevestiging van zijn inschrijving.

De resultaten worden aan de kandidaat per e-mail na elke gedeelte van de test medegedeeld.

Een proces-verbaal wort opgemaakt zodra de sessie afgesloten is. Na de handtekening van het proces-verbaal ontvangt de kandidaat een taalattest binnen de maand in zijn SELOR account.

Een kopie van het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voor verdere inlichtingen over de organisatie van de taaltesten kan u zich wenden tot de afdeling Taalcertificering :

Voor de Nederlandstaligen Tel. : 02-788 67 69 E-mail : taal@selor.be

Voor de Franstaligen Tel. : 02-788 67 69 E-mail : linguistique@selor.be

SELOR Taalcertificering Simon Bolivarlaan 30 1000 BRUSSEL


Brussel, 25 januari 2016.

Koen Verlinden, Afgevaardigd bestuurder a.i.


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^