Bericht Van Selor
gepubliceerd op 19 november 2018

Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig) (selectienummer BNG18175) 1. In (...) 2. Enkel vast be

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018014756
pub.
19/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014756

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris (het niveau B) voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig) (selectienummer BNG18175) 1. In de loop van het eerste trimester van 2019, zal SELOR te Brussel het bijzonder gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de graad van secretaris (niveau B) voor het parket bij het Hof van Cassatie (Nederlandstalig) inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009790 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten sluiten betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.2. Enkel vast benoemde assistenten (niveau C) die geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van de selecties BNG10160 - BNG15001 - BNG18080 worden tot deze selectie toegelaten. De bovenvermelde vereisten dienen vervuld te zijn op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen. 3. De selectie bestaat uit een bijzonder gedeelte.4. Het bijzonder gedeelte bestaat uit een interview.Deze mondelinge test beoordeelt motivatie (5 punten), visie van de rechterlijke orde en zijn actualiteit (5 punten), visie met betrekking tot de functie (5 punten) en de volgende competenties: objectieven behalen, in team werken, ondersteunen en zichzelf ontwikkelen.

Per competentie wordt een score van maximaal 5 punten toegekend. 5. Om te slagen voor de selectie moeten de kandidaten ten minste 60 % behalen voor het bijzonder gedeelte van de selectie.6. De laureaten worden per taalrol gerangschikt volgens de behaalde punten. Bij gelijkheid van punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte `motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor `visie met betrekking tot de functie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 7. Elke aanvraag tot deelname aan deze selectie moet, op straffe van nietigheid, voldoen aan volgende voorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: o de kandidaat vult zijn online CV volledig in op `Mijn Selor' (http://www.selor.be) o De kandidaat solliciteert online voor deze vacature (http://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobCode=BNG18175) Er wordt geen enkele neerlegging ter plaatse van een kandidatuur aanvaard. 8. De termijn van inschrijving wordt afgesloten op 19 december 2018. De controle van de geldigheid van de kandidaturen gebeurt na het afsluiten van de termijn van kandidatuurstelling.

De kandidaten die hun kandidatuur niet op geldige wijze stelden of niet voldoen aan de voorwaarden voor de selectie, worden hiervan via hun "Mijn Selor" op de hoogte gesteld.

Iedere deelnemer wordt op de hoogte gebracht van zijn uitslag via zijn "Mijn Selor". 9. Diegenen die ten onrechte aan deze vergelijkende selectie deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard. Diegenen die tijdens de procedure niet langer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden in geen geval verder toelaatbaar verklaard. 10. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van deze selectie alsook de samenstelling van de selectiecommissie verkrijgen.Dit verzoek dient gestuurd te worden naar FMF Werving Selor (ROJ) - werving.selor@just.fgov.be


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^