Bericht Van Selor
gepubliceerd op 09 januari 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel In de loop van het eerste semester 2018, zal SELOR te Brussel een vergel Om aang

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018030020
pub.
09/01/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030020

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel In de loop van het eerste semester 2018, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, inrichten.

Om aangewezen te worden in de vermelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger.W., ingevoegd bij de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rec type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, dienen de kandidaten te voldoen aan de vereisten van artikel 262 § 3 Ger. W. Enkel de personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten worden tot de selectie toegelaten: - vastbenoemd zijn in het niveau A als lid van het gerechtspersoneel, en - beschikken over een niveauanciënniteit van ten minste 6 jaar, en - in het bezit zijn van een certificaat van slagen in een examen inzake de grondige kennis van het Nederlands (art. 4 van het koninklijk besluit van 13 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 19/03/2007 numac 2007009218 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 02/10/2008 numac 2008203549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 05/02/2016 numac 2016200633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken sluiten).

De werkelijk gepresteerde diensten in de hoedanigheid van contractueel personeelslid worden in aanmerking genomen voor de berekening van de niveau-anciënniteit.

De hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die vastbenoemd zijn in de klasse A3 op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rec type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in art. 262 § 3 Ger.W. en kunnen deelnemen aan de selectie.

De griffiers, secretarissen, griffiers-hoofden van dienst en secretarissen-hoofden van dienst die op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rec type wet prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten vastbenoemd zijn en beschikken over een graadanciënniteit of klassenanciënniteit van ten minste 10 jaar, worden geacht te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in art. 262 § 3 Ger. W. voor zover zij op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet geslaagd zijn in een vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 bedoeld in artikel 262 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zover de geldigheidsduur hiervan niet verstreken is. Zij kunnen deelnemen aan de selectie.

De bovenvermelde vereisten dienen vervuld te zijn op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen.

De selectie bestaat uit een onderhoud uitgaande van een praktijkgeval dat verband houdt met de gerechtelijke context van een functie in een klasse van het niveau A. Concreet worden er een aantal gedragsgerichte competenties geëvalueerd. Voor deze opdracht krijgt de deelnemer de nodige voorbereidingstijd, waarna hij/zij zijn voorbereiding kan bespreken.

Aanvullend wordt er een gesprek voorzien, waarin onder andere de motivatie, de visie op de functie en de rechterlijke orde en de actualiteit hieromtrent, alsook de technische competenties geëvalueerd worden.

Tijdens de vergelijkende selectie worden volgende competenties getest: informatie integreren, vernieuwen, beslissen, organiseren, medewerkers ontwikkelen, in team werken, servicegericht handelen, adviseren, beïnvloeden, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen, objectieven behalen en organisatiebetrokkenheid tonen.

Volgende technische competenties worden getest: kennis van de HR-ontwikkelingen en kennis van de organisatie en zijn omgeving.

Per competentie wordt een quotering van maximaal 5 punten toegekend.

Voor de motivatie, de visie op de rechterlijke orde en de actualiteit hieromtrent wordt een quotering van maximaal 10 punten toegekend. De technische competenties krijgen een quotering van maximaal 10 punten toegekend.

Voor de selectie wordt een totaal van maximaal 85 punten toegekend.

Om te slagen moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten behalen.

Elke aanvraag tot deelname aan deze selectie moet, op straffe van nietigheid, bij middel van het inschrijvingsformulier en gestandaardiseerd curriculum vitae, worden opgestuurd via e-mail op het adres exsel@just.fgov.be met vermelding van `Greffier en chef du tribunal de première instance francophone de Bruxelles' in het onderwerp. Het inschrijvingsformulier is toegevoegd aan deze publicatie. Het gestandaardiseerd curriculum vitae kan opgevraagd worden op het e-mailadres exsel@just.fgov.be en is tevens terug te vinden op het intranet van de FOD Justitie..

Indien de kandidaat het standaard curriculum vitae niet gelijktijdig overmaakt met het inschrijvingsformulier, zal zijn/haar kandidatuur niet worden aanvaard.

Er wordt geen enkele neerlegging ter plaatse van een kandidatuur aanvaard.

De termijn van inschrijving wordt afgesloten op 12.02.2018.

De controle op de geldigheid van de kandidaturen gebeurt na het afsluiten van de termijn van kandidatuurstelling. De kandidaten die op geldige wijze hun kandidatuur stelden en waarvan de kandidatuur werd aanvaard, rekening houdende met de deelnamevoorwaarden, zullen via e-mail een bevestiging van hun deelname ontvangen. De kandidaten die niet op geldige wijze hun kandidatuur stelden of niet voldoen aan de voorwaarden voor de selectie, worden via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.

De geslaagden zullen gerangschikt worden volgens de behaalde punten.

De lijst van de geslaagden wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Iedere deelnemer ontvangt een schriftelijk bericht van zijn uitslag.

Na afsluiting van de selectie wordt de vacante betrekking gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt degene die, onder de laureaten van de selectie, hoogst gerangschikt is, voorgedragen voor de aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

De hoofdgriffier wordt aangewezen voor een mandaat van vijf jaar, verlengbaar. Het personeelslid krijgt de laatste weddeschaal verbonden aan de klasse A3 tijdens de duur van het mandaat.

De resterende laureaten blijven in de reserve en komen enkel in aanmerking voor de betrekking wanneer de mandaathouder zijn mandaat vroegtijdig zou beëindigen.

De reserve van geslaagden heeft een geldigheidsduur van drie jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal. De minister van Justitie kan deze termijn bij gemotiveerde beslissing telkens met een jaar verlengen.

Diegenen die ten onrechte aan deze vergelijkende selectie deelnemen, worden in geen geval toelaatbaar verklaard.

De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van deze selectie alsook de samenstelling van de selectiecommissie verkrijgen.

Dit verzoek dient gestuurd te worden naar exsel@just.fgov.be.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^