Bericht
gepubliceerd op 07 maart 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 1999 verbonden is, geven recht o - octrooi

bron
ministerie van financien
numac
1998003113
pub.
07/03/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der directe belastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 1999 verbonden is, geven recht op een investeringsaftrek die als volgt wordt bepaald : - octrooien, energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling : . . . . . 13,5 % - andere investeringen : a) natuurlijke personen : .. . . . 3,5 % b) vennootschappen : - Belgische KMO (artikel 201, eerste lid, 1°, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) : .. . . . 3 % (slechts van toepassing op de eerste schijf van 249 460 000 F investeringen) - andere vennootschappen : . . . . . 0 % Deze percentages : - worden toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de in aanmerking komende investeringen; - worden met 5 procentpunten verhoogd voor investeringen van innovatievennootschappen.

Belastingplichtigen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) kunnen, indien zij dit wensen, de investeringsaftrek met betrekking tot de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling spreiden; die aftrek is dan, wat de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling betreft die gedaan zijn tijdens het in het eerste lid bedoelde belastbare tijdperk, gelijk aan 20,5 % van de jaarlijkse afschrijving op die investeringen (25,5 % voor innovatievennootschappen), en dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.

Ook met betrekking tot de andere investeringen kan gekozen worden voor een gespreide aftrek, doch enkel door belastingplichtigen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) die op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht minder dan 20 werknemers tewerkstellen; in dat geval is de gespreide aftrek, wat dergelijke tijdens het in het eerste lid bedoelde belastbare tijdperk gedane investeringen betreft, gelijk aan 10,5 % van de afschrijvingen op die activa (15,5 % voor innovatievennootschappen).

De attesten die met betrekking tot de energiebesparende investeringen en de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moeten worden voorgelegd, dienen, naargelang de plaats van de investering, bij de hiernavolgende instanties te worden aangevraagd.

I. Energiebesparende investeringen A. Vlaams Gewest Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Administratie Economie Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie Markiesstraat 1 1000 Brussel Tel. 02/507 39 89 Fax. 02/507 44 38 B. Waals Gewest Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie Division de l'Energie Avenue Prince de Liège 7 5100 Jambes Tel. 081/32 15 69 Fax. 081/30 66 00 C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle 100 1200 Brussel Tel. 02/775 75 11 Fax. 02/775 76 11 II. Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling A. Vlaams Gewest Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid Graaf de Ferraris-gebouw E. Jacqmainlaan 156, bus 8 1000 Brussel Tel. 02/553 80 56 Fax. 02/553 80 55 B. Waals Gewest Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Cellule Technologie et Produits Propres Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Tel. 081/32 59 05 Fax. 081/32 59 84 C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle 100 1200 Brussel Tel. 02/775 75 11 Fax. 02/775 76 11 De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^