Bericht
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stel « Art

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012379
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Bericht betreffende de oprichting van een paritair comité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stellen een paritair comité, genaamd « Paritair Comité voor de sociale organisaties » op te richten en waarvan het bevoegdheidsgebied wordt vastgesteld als volgt : «

Art. 2.Het Paritair Comité voor de sociale organisaties is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers behorende tot de volgende sociale organisaties : 1. de ziekenfondsen voor wat betreft alle activiteiten die vallen onder de omschrijving van de organieke wet van 6 augustus 1990, voor zover hun activiteiten niet ressorteren onder de bevoegdheid van een ander paritair comité;2. de compensatiekassen voor gezinsvergoedingen;3. de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen;4. de vakantiefondsen;5. de erkende sociale secretariaten van werkgevers.

Art. 3.Het Paritair Comité voor de sociale organisaties is niet bevoegd voor de werknemers tewerkgesteld in activiteiten ressorterend onder andere paritaire comités.

Voor de eventuele samenstelling van het Paritair Comité voor de sociale organisaties kunnen de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zich kandidaat stellen.

Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (art. 3) worden als representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties aangemerkt: 1. de interprofessionele organisaties van werknemers en van werkgevers, die voor het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn;de werknemersorganisaties moeten bovendien ten minste 50.000 leden tellen; 2. de vakorganisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een onder 1 genoemde interprofessionele organisatie;3. de vakorganisaties van werkgevers die de Koning, op advies van de Nationale Arbeidsraad, als representatief in een bepaalde bedrijfstak erkent. Worden bovendien als representatieve werkgeversorganisaties aangemerkt de overeenkomstig de wet van 6 maart 1964 tot organisatie van de middenstand erkende nationale interprofessionele organisaties en beroepsorganisaties die representatief zijn voor de ondernemingshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en de kleine nijverheid en voor de zelfstandigen die een vrij of een ander intellectueel beroep uitoefenen.

Om vervolgens, met toepassing van artikel 42 van de bovenvermelde wet van 5 december 1968, over te gaan tot de aanstelling van de leden van dit paritair comité worden de betrokken organisaties verzocht, binnen de drie maanden volgend op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen en eventueel van hun representatieve aard te doen blijken.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer administrateur-generaal van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^