Bericht
gepubliceerd op 14 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomsten kan aftrekken

bron
ministerie van financien
numac
2000003713
pub.
14/12/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomsten kan aftrekken Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 bron ministerie van financien Wet betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten, betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000, en de artikelen 1 en 7 van het koninklijk besluit van 20 juli 2000, houdende uitvoering van deze wet voor de materies die ressorteren onder het Ministerie van Financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, worden de bedragen uitgedrukt in Belgische frank in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) vanaf aanslagjaar 2002 vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro.

Artikel 107, WIB 92 bepaalt dat de giften minimum 1 000 BEF per kalenderjaar moeten bedragen opdat de instellingen die daartoe gemachtigd zijn voor die giften een kwijtschrift mogen uitreiken en om aftrekbaar te zijn van het totale belastbare netto-inkomen van de schenkers.

Dit minimum bedrag zal bijgevolg worden vervangen door een bedrag dat, na indexering overeenkomstig artikel 178 WIB 92, zoals gewijzigd bij artikel 4, 5° van voormeld koninklijk besluit, 30 euro zal bedragen.

Aangezien het jaar 2001 het laatste jaar is van de overgangsfase naar de euro tijdens dewelke particulieren, vennootschappen en instellingen de keuze hebben om hun aangifteverplichtingen inzake inkomstenbelastingen in Belgische frank of in euro te voldoen, zou het minimumbedrag ofwel 30 euro ofwel omgezet naar Belgische frank 1 210 BEF moeten bedragen.

Omwille van de bijkomende werkzaamheden en kosten die deze nieuwe bepalingen zou teweeg brengen bij de betrokken instellingen die deze nieuwe bepalingen op een relatief korte termijn aan hun schenkers zouden moeten mededelen, heeft de Minister van Financiën bij wijze van uitzondering beslist, dat de schenkingen die tot 31 december 2001 worden gedaan, aftrekbaar blijven indien hun bedrag minstens 1 000 BEF (of 24,79 euro) bedraagt.

De betrokken instellingen moeten bijgevolg rekening houden met die minimumbedragen van 1 000 BEF en 24,79 euro voor het opmaken van de kwijtschriften betreffende de giften gedaan tot 31 december 2001.

Het bedrag van de giften gedaan vanaf 1 januari 2002 zal daarentegen in alle gevallen minimum 30 euro moeten bedragen.

Bovendien heeft de Minister van Financiën eveneens beslist dat geen rekening moet worden gehouden met de kosten die specifiek verbonden zijn met de overgang naar de euro (bv. aanpassing van de boekhouding, aan de schenker te verstrekken inlichtingen) om uit te maken of de voorwaarde m.b.t. de algemene beheerskosten is vervuld, namelijk tot het dekken van dergelijke kosten geen hoger bedrag te zullen besteden dan 20 % van de bestaansmiddelen van alle aard, vooraf verminderd met die welke voortkomen van andere erkende instellingen. (De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^