Bericht
gepubliceerd op 08 april 2000

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 februari 2000 in zake R. De Ruytere tegen de stad Brugge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Sche

bron
arbitragehof
numac
2000021163
pub.
08/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 februari 2000 in zake R. De Ruytere tegen de stad Brugge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 17 februari 2000, heeft de Arbeidsrechtbank te Brugge de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals van kracht vóór 25 november 1998, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de lezing dat het slachtoffer van een arbeidsongeval, indien de blijvende arbeidsongeschiktheid zodanig verergert dat hij de functie, waarin hij gereclasseerd werd, tijdelijk niet meer kan uitoefenen, geen recht heeft op een vergoeding zoals vóór die blijvende arbeidsongeschiktheid in artikel 3bis van die wet bepaald, terwijl in gelijke omstandigheden het slachtoffer dat onder toepassing valt van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in de particuliere sector wel recht heeft op een dergelijke, in artikel 25 van die wet bepaalde, vergoeding ? » Die zaak is ingeschreven onder nummer 1887 van de rol van het Hof.

De griffier, L. Potoms.

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 februari 2000 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 1 maart 2000, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 10 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen (betreffende de heffing op de omzet van sommige farmaceutische producten), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1999, derde uitgave, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door de vennootschap naar Nederlands recht Merck Sharp & Dohme BV, met exploitatiezetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1135, en de v.z.w. Agim, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Maria-Louizasquare 49.

Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 1899 en 1900 van de rol van het Hof en zijn samengevoegd.

De griffier, L. Potoms.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^