Bericht
gepubliceerd op 07 april 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 janu Met ingang

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003164
pub.
07/04/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers en aan andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten Ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot wijziging van het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003), wordt de discriminatie tussen man en vrouw weggewerkt die bestaat wanneer de verminderingen voor gezinslasten in de bedrijfsvoorheffing moeten worden toegekend.

Met ingang van 1 april 2003 zullen, wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, zij zelf moeten kiezen wie van hen voor de toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing aanspraak zal maken op de verminderingen voor gezinslasten. De vermindering voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene zelf toegekend.

De keuze van de echtgenoten moeten worden uitgedrukt door middel van een attest waarvan het model als bijlage is toegevoegd. Dat attest moet door beide echtgenoten volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet worden bezorgd aan de schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor de toekenning van de bedoelde verminderingen heeft geopteerd.

De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn persoonlijke beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve wanneer die beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan de bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen, wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).

Teneinde de werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten de nodige tijd te gunnen om de toepassing van deze nieuwe maatregel te realiseren, staat de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit evenwel toe dat voor de periode van 1 april 2003 tot 31 december 2003 de verminderingen bij voortduur aan de man worden toegekend, tenzij de echtgenoten door middel van voormeld attest een andere keuze hebben uitgedrukt. Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het stadium van de berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien de schuldenaar van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend attest.

Deze wijziging werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die terzake een gunstig advies heeft verstrekt.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^