Bericht
gepubliceerd op 28 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen verstrekken waarvan de kapitaalaflossingen recht g Artikel

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003511
pub.
28/11/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen verstrekken waarvan de kapitaalaflossingen recht geven op een belastingvermindering Artikel 633 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92), laatst gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 oktober 2003 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2003), onderwerpt de toekenning van die vermindering aan de voorwaarde dat de belastingplichtige attesten overlegt waarvan de modellen worden vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde en die worden uitgereikt door de instelling die de lening heeft toegestaan.

Het betreft, enerzijds, een eenmalig basisattest waarin de bovenvermelde instelling bevestigt dat het leningscontract aan de wettelijke voorwaarden terzake voldoet, en, anderzijds, een periodiek betalingsattest waarin diezelfde instelling het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsook een aantal gegevens om na te gaan of die voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

De officiële modellen van die attesten zijn, respectievelijk, als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit bericht opgenomen.

Hierna volgen nog enkele verduidelijkingen met betrekking tot het gebruik van die attesten.

Formaat van de attesten Het basisattest moet worden afgeleverd op A4-formaat, terwijl het betalingsattest mag worden afgeleverd op een formaat naar keuze van de uitreikende instelling.

Cursief afgedrukte teksten Alle teksten die op de modellen cursief zijn afgedrukt, bevatten louter verduidelijkingen met betrekking tot de in te vullen gegevens en moeten niet op de uit te reiken attesten zelf worden overgenomen.

Leningen aangegaan door twee of meer ontleners Wanneer twee of meer ontleners samen een lening hebben aangegaan, moeten, zowel op het basisattest als op het betalingsattest, in rubriek 1 ["Identiteit en adres van de ontlener(s)"] de namen en adressen van alle mede-ontleners worden vermeld.

In rubriek 5 van het basisattest en in de rubrieken 5 tot 7 van het betalingsattest moeten steeds de totale bedragen met betrekking tot de volledige lening worden vermeld (wanneer twee kredietnemers bijvoorbeeld samen een volledig door een hypothecaire inschrijving gewaarborgde hypothecaire lening van 75.000 EUR hebben aangegaan, waarvoor tijdens het belastbare tijdperk 2.000 EUR kapitaalaflossingen en 3.000 EUR interest werd betaald en waarvan het kapitaalsaldo op 31 december van datzelfde belastbare tijdperk nog 50.000 EUR bedroeg, moet in de rubrieken 5, a en b, 6, a en c, en 7 van het op naam van beide ontleners samen opgestelde betalingsattest, respectievelijk, 75.000 EUR, 75.000 EUR, 2.000 EUR, 3.000 EUR en 50.000 EUR worden vermeld).

Aan elk van de mede-ontleners mag een origineel exemplaar van het basisattest en van de betalingsattesten worden uitgereikt.

Kredietopeningen In het geval van een kredietopening moeten de op de attesten vermelde begrippen "contract" en "lening" telkens worden begrepen als "voorschot in het kader van een kredietopening".

Doel van de lening In rubriek 6 van het basisattest moet(en) het (de) toepasselijke doel(en) van de lening worden aangekruist. Indien het laatste vakje ("terugbetalen van een voor het bouwen, het verwerven of het verbouwen van een woning aangegane hypothecaire lening") wordt aangekruist, moeten ook het aanvangsbedrag en de contractdatum van de terugbetaalde lening worden ingevuld (zie ook de verduidelijking met betrekking tot herfinancieringsleningen hieronder).

Herfinancieringsleningen Zoals inzonderheid blijkt uit de tekst naast het laatste vakje van rubriek 6 van het basisattest, mag dat attest ook worden uitgereikt met betrekking tot een herfinancieringslening, doch alleen indien de instelling die de herfinancieringslening verstrekt, heeft vastgesteld dat die lening voor belastingvermindering in aanmerking komt (hetzij op grond van de gegevens waarover zij, als verstrekker van de oorspronkelijke lening, zelf beschikt, hetzij op grond van de gegevens die haar door de kredietnemer ter beschikking zijn gesteld).

Wanneer de instelling op geen enkele wijze heeft kunnen vaststellen dat de herfinancieringslening voor belastingvermindering in aanmerking komt (omdat zij zelf niet over de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de oorspronkelijke lening beschikt en de kredietnemer haar die gegevens niet kan of wil bezorgen), mag zij noch het in artikel 633, 1°, KB/WIB 92 bedoelde basisattest, noch de in artikel 633, 2°, KB/WIB 92 bedoelde betalingsattesten uitreiken.

Alsdan zal de kredietnemer zelf aan de administratie moeten aantonen dat zijn herfinancieringslening voor belastingvermindering in aanmerking komt en welk bedrag aan kapitaal hij tijdens het belastbare tijdperk heeft afgelost.

Verkoopwaarde van de woning Rubriek 8 van het basisattest moet slechts in dat attest worden opgenomen indien de lening waarvoor het attest wordt uitgereikt, is aangegaan vóór 1 januari 1989 met als doel het bouwen, het verwerven of het verbouwen van een woning.

Die rubriek mag daarentegen uit het attest worden weggelaten indien de lening waarvoor het attest wordt uitgereikt : - aangegaan is vanaf 1 januari 1989, en/of - een herfinancieringslening is.

Voorziene eindvervaldag Indien de voorziene eindvervaldag van de lening tijdens het jaar van betaling gewijzigd is, moeten in de rubriek 4, tweede gedachtestreep van het betalingsattest zowel de ingangsdatum van de wijziging als de nieuwe voorziene eindvervaldag worden vermeld.

Als de looptijd van de lening (vanaf de datum van het contract tot de nieuwe voorziene eindvervaldag) na die wijziging nog minstens 10 jaar bedraagt, mag de vermelding van de volledige ingangsdatum van de wijziging desgewenst worden beperkt tot de vermelding van het jaartal waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, d.w.z. het jaar van betaling. Dit doet echter geen afbreuk aan de verplichting om de nieuwe voorziene eindvervaldag te vermelden.

Indien de voorziene eindvervaldag tijdens het jaar van betaling niet is gewijzigd, volstaat het om in de bovenvermelde rubriek 4, tweede gedachtestreep de vermelding "ongewijzigd" aan te brengen.

Handtekening Rekening houdend met het grote aantal attesten dat sommige instellingen moeten uitreiken, mag de op het basisattest aan te brengen handtekening van de gemandateerde van de uitreikende instelling desgewenst worden vervangen door een gedrukte reproductie van zijn/haar originele handtekening.

Inwerkingtreding Artikel 2 van bovenvermeld koninklijk besluit van 23 oktober 2003 bepaalt dat dit besluit in werking treedt met ingang van aanslagjaar 2005.

Met uitzondering van de gevallen beoogd in het tweede en derde lid van de rubriek Herfinancieringsleningen hierboven, betekent dit dat : - de kapitaalaflossingen waarvoor belastingvermindering wordt gevraagd, vanaf aanslagjaar 2005 verantwoord moeten zijn door een betalingsattest als bedoeld in artikel 633, 2°, KB/WIB 92 (ongeacht de datum waarop de lening is aangegaan); - de kapitaalaflossingen van leningen waarvoor voor de eerste maal om belastingvermindering wordt gevraagd, vanaf aanslagjaar 2005 bovendien verantwoord moeten zijn door een eenmalig basisattest als bedoeld in artikel 633, 1°, KB/WIB 92; indien de lening aangegaan is vóór 1 januari 2004 mag dat attest evenwel worden vervangen door een overeenkomstig de voormalige reglementering terzake uitgereikt attest (of een duplicaat daarvan).

Bijlage 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^