Bericht
gepubliceerd op 22 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning In arti

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004200020
pub.
22/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat 62, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning voor te stellen om het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen (nr. 321), vastgesteld bij het koninklijk besluit van 8 juni 1976 (Belgisch Staatsblad van 21 september 1976), te wijzigen als volgt : In artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juni 1976 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd : « Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, die beantwoordt aan de volgende voorwaarden : 1o voortdurend een geneesmiddelenvoorraad bezitten, waarmee hij dagelijks en normaal kan voorzien in de behoeften van de officina's van de streek die hij bedient. Die voorraad moet overeenstemmen met enerzijds ten minste tweederde van het aantal farmaceutische specialiteiten, serums en vaccins die werkelijk op de markt gebracht werden, en anderzijds met de gemiddelde waarde van de maandelijkse omzet van het vorig jaar; 2o personeel, verkoop- en uitvoeringsdiensten, alsmede vervoermiddelen in toereikend aantal te bezitten en ter beschikking te houden om te kunnen voorzien in de dagelijkse bevoorrading van de officina's van de streek die hij bedient; 3o alle nodige schikkingen te treffen om de op de markt gebrachte geneesmiddelen bij hoogdringendheid te kunnen leveren in de gevallen die zulks vereisen, en, zo niet, uiterlijk vierentwintig uren na de bestelling; 4o alle nuttige schikkingen te treffen om desnoods in zijn vervanging te voorzien door een andere groothandelaar-verdeler die op dezelfde wachtrol voorkomt; 5o wanneer hij van wacht is, bestendig beschikbaar te zijn om op zijn adres geneesmiddelen te leveren aan alle officina-apothekers, evenals tenminste een aflevering aan huis te organiseren binnen zijn gebied voor de apothekers, evenals tenminste een aflevering aan huis te organiseren binnen zijn gebied voor de apothekers van ziekenhuisofficina's en voor van wacht zijnde apothekers van voor het publiek opengestelde officina's, die er om verzoeken. » In artikel 1, tweede lid van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden « de handel in of de verdeling van geneesmiddelen in het groot » vervangen door de woorden « de handel in en de verdeling van geneesmiddelen in het groot ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^