Bericht
gepubliceerd op 04 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krac

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003160
pub.
04/05/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Directe belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers beroepsinkomsten zijn (bezoldigingen van meewerkende echtgenoten uitgezonderd), slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Dit bericht bevat de richtlijnen die gelden inzake het bestellen, opstellen en indienen van die documenten.

De hiernavolgende richtlijnen betreffen de in 2005 betaalde of toegekende beroepsinkomsten.

MODEL VAN DRUKWERKEN 2. Het model van de te gebruiken fiches en samenvattende opgave is opgemaakt in uitvoering van artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 3. Het betreft de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

De opgave 325.50 bestaat, enerzijds, uit een "titelblad 325" en, anderzijds, uit "tussenbladen 325.50" die naar believen kunnen toegevoegd worden.

Een model van de te gebruiken formulieren is aan onderhavig bericht toegevoegd (zie bijlagen I tot III). De formulieren zelf zijn evenwel op A4-formaat gemaakt.

DIENSTEN WAAR DE FORMULIEREN MOETEN AANGEVRAAGD WORDEN 4. De vereiste fiches en samenvattende opgaven moeten door de gebruikers worden aangevraagd bij het Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing : - ofwel te 1040 Brussel, Belliardstraat 45 (tel.: 02/287 13 18 en 02/287 13 11); - ofwel te 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28 (tel. : 053/64 04 00); - ofwel te 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, Chemin de l'Inquiétude (tel. : 065/34 12 10), naargelang zij gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaamse of in het Waalse Gewest.

Opmerkingen De individuele fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 (titelblad en tussenblad) zijn eveneens beschikbaar op de site van de federale belastingadministraties (http ://fiscus.fgov.be) onder de rubriek "formulieren".

Via de kolom "Te downloaden fiches en opgaven" kunnen de formulieren geraadpleegd, gedownload en afgedrukt worden.

Via de kolom "FINFORM" kunnen die formulieren daarenboven met de computer worden ingevuld, alvorens ze worden afgedrukt.

GEBRUIK VAN NIET-OFFICIELE FORMULIEREN 5. Indien niet-officiële fiches en samenvattende opgaven worden gebruikt, moeten de gebruikte formulieren : - alle vermeldingen bevatten die op de officiële modellen voorkomen (met inbegrip van het nummer van het drukwerk); - hetzelfde formaat hebben als de officiële modellen; - vervaardigd worden uit papier waarvan het gewicht niet minder dan 60g/m2 mag bedragen.

Bovendien moeten de samenvattende opgaven van een niet-officieel model subtotalen vermelden onderaan iedere bladzijde of tenminste om de 35 inschrijvingen indien de opgave uit één enkele lijst bestaat.

Exemplaren van de officiële modellen kunnen verkregen worden bij de in nr. 4 bedoelde diensten.

Het gebruik van niet-officiële fiches en samenvattende opgaven is niet afhankelijk van een voorafgaande machtiging vanwege de Administratie.

INVULLEN VAN DE FORMULIEREN 6. De in nr.3 bedoelde formulieren moeten juist en met zorg worden ingevuld, rekening houdende met de bijzondere richtlijnen die erop zijn vermeld en met de verduidelijkingen die hierna worden verstrekt.

MUNTEENHEID 7. De formulieren mogen alleen in EUR worden ingevuld. De bedragen moeten steeds tot twee cijfers na de komma, d.w.z. tot de cent, worden vermeld (250 EUR moet dus als volgt worden ingevuld : 250,00).

NUMMERING VAN DE INDIVIDUELE FICHES 8. Alle individuele fiches die op eenzelfde samenvattende opgave moeten voorkomen, moeten volgens een doorlopende reeks worden genummerd (1, 2, 3, enz.). Zij moeten zo mogelijk eerst worden gegroepeerd per postnummer van de gemeenten van de betrokkenen, en daarna, per postnummer, op naam van de verkrijger alfabetisch worden gerangschikt.

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN (fiches en samenvattende opgaven) 9. Bij het vermelden van die gegevens, als volgt te werk gaan : - in hoofdletters, de naam (of de benaming) en, in kleine letters, de voornaam van de verkrijger van de inkomsten schrijven; - de woonplaats (straat, nr., postnummer en gemeente) van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari 2006, of ten minste het laatstgekende adres vóór die datum, vermelden. In voorkomend geval, na het nummer van het gebouw, het brievenbusnummer, voorafgegaan door de aanduiding "bus", vermelden.

Wanneer de verkrijgers niet in België gedomicilieerd zijn, het volledig buitenlands adres (met vermelding van het land) opgeven.

Steeds het ondernemingsnummer of het BTW-nummer van de verkrijger van de inkomsten vermelden, evenals het door de verkrijger uitgeoefende beroep.

VERDUIDELIJKINGEN IN VERBAND MET VAK 4 VAN HET FICHE 281.50 Voorafgaande bemerking 10. In de regel moet in dit vak het totale bedrag (exclusief BTW) worden ingeschreven van alle commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen, enz., die in 2005 zijn verleend of toegekend aan de persoon op wiens naam het fiche is opgesteld.

Indien de in 2005 als beroepskosten geboekte commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., niet overeenstemmen met de in 2005 aan de genieter betaalde commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., vermeld dan in de rubriek f, het bedrag dat werkelijk in 2005 aan de genieter is uitbetaald (zie ook nr. 15).

Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz. 11. Onder deze rubriek moeten o.m. vermeld worden : de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die worden toegekend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen (d.w.z. handelaars en handelsvennootschappen in ruime zin) die aan de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. - Duitse vertaling sluiten betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 4 september 1975) onderworpen zijn, maar waarvoor geen factuur dient uitgereikt te worden omdat ze de vergoeding zijn voor handelingen die niet bedoeld zijn in de in de BTW-reglementering opgesomde gevallen van facturatieplicht. Dit is met name het geval wanneer ze de tegenprestatie zijn van handelingen die noch bedoeld zijn in artikel 53, § 2, van het BTW-Wetboek, noch in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Inzonderheid is er doorgaans geen verplichting tot facturatie -behoudens de gevallen bedoeld in voornoemde artikelen- voor de leveringen van goederen of diensten verricht voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privé-gebruik. - Bovendien is de belastingplichtige die leveringen van goederen of diensten verricht die krachtens artikel 44 van het BTW-Wetboek zijn vrijgesteld en die hem geen enkel recht op aftrek verlenen uitdrukkelijk uitgesloten van de verplichting een factuur uit te reiken. Hier zijn bijvoorbeeld de commissie- en makelaarslonen bedoeld die aan zelfstandige tussenpersonen worden betaald voor verrichtingen op het vlak van verzekeringen, wissel, beleggingen van roerende waarden, enz.

Onder deze rubriek moeten eveneens vermeld worden : de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die worden toegekend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen die gebruik maakten van de in artikel 53, § 2, van het BTW-Wetboek voorziene mogelijkheid die erin bestaat dat de belastingplichtige voor de door hem verrichte handelingen niet zelf een factuur uitreikt, maar ervoor zorgt dat de medecontractant dat in zijn naam en voor zijn rekening doet. Hiertoe dient voldaan te zijn aan de in artikel 6 van voornoemd koninklijk besluit gestelde voorwaarden, met name : de partijen moeten voorafgaand overeenkomen om deze werkwijze toe te passen en iedere factuur moet het voorwerp uitmaken van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de goederen levert of de diensten verstrekt.

In de praktijk dient de schuldenaar van het commissieloon, het makelaarsloon, enz., een fiche 281.50 op te stellen telkens hij vanwege de verkrijger van de inkomsten geen factuur (1) heeft gekregen en ingeschreven voor prestaties die de aanleiding waren tot de betaling van dat commissieloon, enz.

Erelonen of vacatiegelden 12. Onder deze rubriek moeten de vacatiegelden, erelonen of vergoedingen worden vermeld die zijn toegekend aan beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten of winstgevende bezigheden, die niet onderworpen zijn aan de voormelde wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. - Duitse vertaling sluiten, maar die : - hetzij onderworpen zijn aan de BTW (belastingconsulenten, landmeters-experten in onroerende goederen, architecten, raadgevende ingenieurs, veeartsen, enz.); - hetzij niet onderworpen zijn aan de BTW bij toepassing van art. 44 van het BTW-Wetboek (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, dokters, tandartsen, beoefenaars van een paramedisch beroep, artiesten en beroepssportlieden verbonden door een contract van dienstverhuring of van aanneming, enz.).

In de praktijk moeten hier alle vergoedingen worden vermeld die worden toegekend aan personen die een beroep of activiteit uitoefenen, zelfs als bijberoep, als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ongeacht of zij een factuur of ereloonnota hebben afgeleverd of niet.

Voordelen van alle aard 13. Hier moet het totale bedrag en de aard worden vermeld van alle belastbare voordelen van eender welke aard die aan zelfstandigen worden toegekend door hun leveranciers, hun opdrachtgevers, enz. Zijn o.m. bedoeld : - toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, enz., aanbieden; - duurzame gebruiksgoederen die handelaars gratis van leveranciers krijgen; - geschenken in natura die sommige beoefenaars van vrije beroepen ontvangen vanwege derden die zodoende trachten hun zaken te bevorderen of hun winsten op te voeren.

Het te vermelden bedrag van deze voordelen is steeds gelijk aan de kost(prijs) (BTW inbegrepen) die werkelijk werd gedragen door diegene die ze toekent, verminderd met de eventuele geldelijke tussenkomst van de verkrijger van het voordeel.

Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger 14. Hier moet het bedrag van de kosten worden vermeld die voor rekening van de verkrijger werden gedaan of werkelijk ten laste werden genomen. Totaal 15. Hier moet het totale bedrag worden vermeld van de onder a tot d opgegeven bedragen. Indien dit bedrag verschilt van het bedrag dat in 2005 is uitgekeerd, vermeld dan in rubriek f het totale bedrag dat werkelijk in 2005 aan de verkrijger is uitbetaald (met inbegrip van de in 2005 uitbetaalde sommen die betrekking hebben op andere belastbare tijdperken). In voorkomend geval, nl. wanneer in 2005 geen enkele uitbetaling heeft plaatsgehad, de vermelding NIHIL aanbrengen.

GEVALLEN WAARIN GEEN INDIVIDUELE FICHES 281.50 EN SAMENVATTENDE OPGAVEN 325.50 MOETEN OPGEMAAKT WORDEN 16. Voor de volgende kosten moeten geen fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 opgemaakt worden : 1° betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar 125,00 EUR niet overschrijdt;2° handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering worden gebracht op de facturen betreffende de leveringen waarop de restorno's betrekking hebben, wanneer die facturen, met die verminderingen, in de boeken worden ingeschreven (2); 3° de hierna vermelde inkomsten die aan niet-inwoners worden betaald of toegekend en op individuele fiches 281.30 en een samenvattende opgave 325.30 moeten vermeld worden : a) commissielonen, vacatiegelden, toelagen, erelonen en alle andere retributies wegens prestaties of diensten van welke aard ook, alsook auteurs-, reproductie- en andere gelijkaardige rechten, die, toevallig of niet, in België worden betaald of toegekend binnen het raam van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk statutair of conventioneel doel van de schuldenaar, aan om het even welke personen voor wie die retributies baten als bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitmaken;b) winst die voortkomt uit in België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars die er gewoonlijk andere contracten dan herverzekeringscontracten inzamelen;c) inkomsten van welke aard ook uit een in België door een podiumkunstenaar of een sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toegekend aan de podiumkunstenaar of aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;d) winst die voortkomt uit het uitoefenen, door een in artikel 227, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde niet-inwoner (vennootschap, vereniging of instelling die aan de belasting der niet-inwoners onderworpen is), van : - werkzaamheden in een inrichting waarover een andere in datzelfde artikel 227, 2°, vermelde niet-inwoner in België beschikt; - een opdracht of een functie in de zin van artikel 32, eerste lid, 1°, van voormeld wetboek (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie) in een binnenlandse vennootschap.

VERDUIDELIJKINGEN IN VERBAND MET DE SAMENVATTENDE OPGAVE 325.50 17. De fiches 281.50 moeten op tussenbladen 325.50 worden samengevat, die op hun beurt bij een titelblad 325 moeten worden gevoegd, waarop de vermeldingen "325..." en "281..." in het opschrift met het getal 50 moeten aangevuld worden.

In de mate van het mogelijke moet worden vermeden dat meerdere opgaven 325.50 opgesteld worden. Is zulks toch het geval, dan is het geraden die opgaven te nummeren.

In de kolom "Opmerkingen" moet het ondernemingsnummer of het BTW-nummer van de verkrijger worden vermeld.

Indien tussenbladen 325.50 van een ander dan het officiële model gebruikt worden, moet een titelblad 325 van het officiële model toegevoegd worden.

DIENSTEN WAAR DE INGEVULDE FORMULIEREN MOETEN INGEDIEND WORDEN 18. De fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 moeten ingediend worden bij de diensten die ze hebben uitgereikt (zie nr. 4), behoudens indien zij betrekking hebben op niet-inwoners.

Voor die niet-inwoners (natuurlijke personen of rechtspersonen) moeten de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 ingediend worden bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel "Buitenland", North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 - bus 32, te 1030 Brussel.

Indien deze fiches betrekking hebben op niet-inwoners uit verschillende landen dienen zij per land te worden gegroepeerd alvorens zij aan voormelde dienst worden overgemaakt.

TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE FICHES 281.50 EN DE OPGAVEN 325.50 Krachtens artikel 30, tweede lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, moeten de behoorlijk ingevulde fiches en opgaven betreffende het inkomstenjaar 2005 bij de bevoegde dienst worden ingediend vóór 30 juni 2006. _______ Nota's (1) Gelden niet als factuur, ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten.(2) De prijsverminderingen die in de detailhandel worden toegestaan op het ogenblik van de verkoop, zijn geen restorno's in de zin van artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^