Bericht
gepubliceerd op 09 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de pre De artikel

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003484
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of op een belastingvermindering.

De artikelen 62,B; 632, en 255 van het KB/WIB 92, respectievelijk vervangen en ingevoegd door de artikelen 1; 2 en 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten sluiten tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten (B.S. 19 juni 2006), onderwerpen de toekenning van de aftrek voor enige woning, de vermindering voor het lange termijnsparen en de verhoogde vermindering voor het bouwsparen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige attesten overlegt waarvan de modellen worden vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde en die worden uitgereikt door de verzekeraar.

Het betreft, enerzijds, een eenmalig basisattest waarin bovenvermelde verzekeraar de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het verzekeringscontract in aanmerking kan komen voor de toepassing van de artikelen 104, 9°, en 1451, 2°, WIB 92 of artikel 1451, 2°, WIB 92 zoals het krachtens artikel 526, § 2, 2de lid, WIB 92 van toepassing blijft en, anderzijds, een jaarlijks betalingsattest waarin diezelfde verzekeraar het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsook een aantal gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de wettelijke en reglementaire voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

De officiële modellen van die attesten zijn respectievelijk als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit bericht opgenomen.

De attesten mogen slechts worden uitgereikt wanneer de verzekeraar heeft vastgesteld dat de premie van de verzekering in aanmerking kan komen voor de aftrek voor enige woning of recht kan geven op één van voormelde belastingverminderingen. Dit betekent dat er geen attest mag worden uitgereikt indien uit de gegevens waarover de verzekeraar beschikt blijkt dat de wettelijke en reglementaire voorwaarden waaraan de levensverzekeringscontracten moeten voldoen om voor bovenvermelde fiscale voordelen in aanmerking te komen, niet zijn vervuld.

Hierna volgen nog enkele verduidelijkingen met betrekking tot het gebruik van die attesten.

Formaat van de attesten Zowel het basisattest als het betalingsattest moeten op A4-formaat worden afgeleverd.

Cursief afgedrukte teksten Alle teksten die op de modellen cursief zijn afgedrukt, bevatten louter verduidelijkingen met betrekking tot de in te vullen gegevens en moeten niet op de uit te reiken attesten zelf worden overgenomen.

Aanvangsdatum van het contract Deze datum is niet noodzakelijk gelijk aan de datum waarop het contract wordt afgesloten. In de gevallen beoogd in nr. 1451/10 Com.

IB 92, dient hier de datum waarop het contract ingaat (datum die de vervaldag van de volgende premies bepaalt) te worden vermeld.

Begunstigde(n) bij overlijden Indien de verzekering niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening die voor een woning is aangegaan, moet(en) als begunstigde(n) de echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) en/of één of meer bloedverwant(en) tot de tweede graad van de verzekerde worden aangeduid.

In principe dienen de identiteit en de hoedanigheid (d.w.z. de verwantschap ten opzichte van de verzekerde) van deze begunstigde(n) te worden vermeld. De administratie zal evenwel aanvaarden dat, wanneer alle in het contract opgesomde begunstigden behoren tot de personen opgesomd in artikel 1454, 2°, b, tweede gedachtestreep WIB 92, enkel de hoedanigheid van die begunstigde(n) wordt vermeld, voor zover deze precies is (vb. de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de kinderen, de ouders, de broers en zusters, maar niet : de wettelijke erfgenamen).

Indien de verzekering dient voor het waarborgen of wedersamenstellen van een hypothecaire lening die voor een woning is aangegaan, moet in rubriek 6 van het basisattest de clausule "de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de in rubriek 5 bedoelde woning verwerven" worden opgenomen.

Verzekerd bedrag bij aanvang van het contract Voor de individuele levensverzekeringscontracten met variabele premies waarbij geen verzekerd aanvangsbedrag bij leven en/of overlijden is bepaald, moet in rubriek 7, a, en/of b, van het basisattest in plaats van de vermelding van het verzekerde bedrag, de vermelding « betreft contract met variabele premies; geen verzekerd bedrag bepaald » worden opgenomen.

Wijziging van de einddatum van het contract In rubriek 4 van het betalingsattest moeten de wijzigingen aan de contractuele einddatum die sinds het sluiten van het contract zijn doorgevoerd worden opgenomen. Eens een wijziging werd doorgevoerd moet deze steeds en dus niet uitsluitend op het betalingsattest van het jaar waarin de wijziging zich heeft voorgedaan, maar ook voor de volgende jaren, worden vermeld.

Als de looptijd van de verzekering (vanaf de aanvangsdatum van het contract tot de nieuwe voorziene eindvervaldag) na die wijziging nog minstens 10 jaar bedraagt, mag in rubriek 4, b, de vermelding van de volledige ingangsdatum van de wijziging desgewenst worden beperkt tot de vermelding van het jaartal waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Dit doet echter geen afbreuk aan de verplichting om de nieuwe voorziene einddatum in rubriek 4, a, te vermelden.

Indien in verschillende jaren wijzigingen werden doorgevoerd, dient slechts de laatste wijziging (en de datum waarop deze wijziging ingaat) te worden vermeld.

Indien de voorziene eindvervaldag van de verzekering nooit werd gewijzigd, volstaat het om in de rubriek 4, b, van het betalingsattest de vermelding "ongewijzigd " aan te brengen.

Wijziging van het doel van het contract In rubriek 5 van het betalingsattest moeten de door de verzekeraar vastgestelde wijzigingen worden opgenomen die, sinds het sluiten van het contract, aan het doel van dat contract (het al dan niet waarborgen of wedersamenstellen van een hypothecaire lening die voor een woning werd aangegaan) zijn doorgevoerd. Eens deze wijziging werd vastgesteld moet deze steeds, en dus niet uitsluitend op het betalingsattest van het jaar waarin de wijziging zich heeft voorgedaan maar ook voor de volgende jaren, worden vermeld.

Indien in verschillende jaren wijzigingen werden doorgevoerd, dient slechts de laatste wijziging (en de datum waarop deze wijziging ingaat) te worden vermeld.

Indien het doel van de verzekering nooit gewijzigd is, volstaat het om in rubriek 5, b, van het betalingsattest de vermelding "ongewijzigd" aan te brengen.

Wijziging van de begunstigde(n) bij overlijden In rubriek 6 van het betalingsattest moeten de wijzigingen worden opgenomen die, sinds het sluiten van het contract, zijn doorgevoerd aan de contractueel bedongen begunstigde(n) bij overlijden. Eens een wijziging werd doorgevoerd moet deze steeds, en dus niet uitsluitend op het betalingsattest van het jaar waarin de wijziging heeft plaatsgevonden maar ook voor de volgende jaren, worden vermeld.

Indien in verschillende jaren wijzigingen werden doorgevoerd, dient slechts de laatste wijziging (en de datum waarop deze wijziging ingaat) te worden vermeld.

De verduidelijkingen opgenomen onder de titel « Begunstigde(n) bij overlijden » hierboven, gelden mutatis mutandis voor de aanduiding van de « nieuwe begunstigde(n) bij overlijden » in rubriek 6, a, van het betalingsattest.

Indien de begunstigde(n) bij overlijden nooit werd(en) gewijzigd, volstaat het om in de rubriek 6, b, van het betalingsattest de vermelding "ongewijzigd" aan te brengen.

Handtekening Rekening houdend met het grote aantal attesten dat sommige verzekeraars moeten uitreiken, mag de op het basisattest aan te brengen handtekening van de gemandateerde van de uitreikende verzekeraar desgewenst worden vervangen door een gedrukte reproductie van zijn/haar originele handtekening.

Inwerkingtreding Artikel 6 van bovenvermeld koninklijk besluit van 10 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten sluiten bepaalt dat dit besluit in werking treedt met ingang van aanslagjaar 2006.

Dit betekent dat : - de premies waarvoor een belastingvermindering wordt gevraagd, vanaf aanslagjaar 2006 moeten verantwoord zijn door een betalingsattest als bedoeld in artikel 632, 2°, b, of 255, 2°, b, KB/WIB 92.

Voor aanslagjaar 2006 aanvaardt de administratie echter dat de belastingvermindering voor premies van individuele levensverzekeringen ook kan worden toegestaan indien de belastingplichtige een bewijs van betaling van de premies overlegt; - de premies waarvoor de aftrek voor enige woning wordt gevraagd moeten verantwoord zijn door een betalingsattest als bedoeld in artikel 62, B, 2°, KB/WIB 92.

Voor aanslagjaar 2006 aanvaardt de administratie echter dat de aftrek voor enige woning voor de premies van individuele levensverzekeringen ook kan worden toegestaan indien de belastingplichtige een bewijs van betaling van de premies overlegt; - de premies waarvoor voor de eerste maal om de aftrek voor enige woning of om belastingvermindering wordt gevraagd, vanaf aanslagjaar 2006 bovendien verantwoord moeten zijn door een éénmalig basisattest als bedoeld in artikelen 62, B, 1°; 632, 2°, a, of 255, 2°, a, KB/WIB 92 en waarvan het model is opgenomen als bijlage 1 van dit bericht.

Voor de in 2005 gesloten individuele levensverzekeringscontracten aanvaardt de administratie echter dat de aftrek voor enige woning of de belastingvermindering voor premies van individuele levensverzekeringen ook kan worden toegestaan indien de belastingplichtige een overeenkomstig de voormalige reglementering uitgereikt eenmalig attest overlegt.

Indien voor verzekeringen gesloten vóór 1 januari 2005 vanaf 1 januari 2005 voor de eerste maal een basisattest wordt uitgereikt of een afschrift van het basisattest moet uitgereikt worden, mag daarvoor gebruik gemaakt worden - ofwel van een eenmalig attest opgesteld overeenkomstig de op het moment van de afsluiting van de verzekering geldende reglementering; - ofwel van een basisattest opgesteld overeenkomstig de in dit bericht vermelde voorschriften waarvan het officiële model als bijlage 1 van dit bericht is opgenomen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^