Bericht
gepubliceerd op 08 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de K 1) Het bev

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012063
pub.
08/02/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning voor te stellen : 1) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer (nr.140), vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 maart 1973 (Belgisch Staatsblad van 13 april 1973), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 mei 1981 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1981), te wijzigen als volgt :

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd « Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». - In artikel 1, eerste lid, de bepaling « Hoort echter niet tot de bevoegdheid van het paritair comité, elk vervoer dat wordt verricht door een onderneming waarvoor een ander paritair comité bevoegd is » vervangen door « Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor elk vervoer dat wordt verricht door een onderneming die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten of het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer ». - In artikel 1, eerste lid, de bepaling « de ondernemingen die zich voornamelijk bezighouden met het opslaan, het stouwen en het verzenden van goederen buiten de havenzones voor zover zij van geen ander paritair comité afhangen » schrappen. - Artikel 1, aanvullen met volgende leden : « Ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen.

Onder logistieke activiteiten wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, nazicht, sortering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er enige wijziging aan de aard van de grondstoffen, goederen of producten wordt aangebracht.

Met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder een groep van verbonden vennootschappen wordt verstaan de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1°, van de wet van 7 mei 1999 betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen of voor de daarmee gelijkgestelde ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen of het Paritair Comité voor het havenbedrijf ». 2) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (nr.109), vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 8 februari 1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1992), te wijzigen als volgt : - artikel 1, § 4, aanvullen met volgende bepaling : « 5° de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 3) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (nr.111), vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 januari 2003 (Belgisch Staatsblad van 22 januari 2003), te wijzigen als volgt : - Artikel 1, § 1, 1, in het eerste lid, de bepaling « en de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit opslag en/of distributie van grondstoffen, goederen of producten voor rekening van ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw of voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen die behoren tot de bedrijfstakken van de vervaardiging van producten van metaal, van machines, apparaten of werktuigen, van elektrische of elektronische apparaten of instrumenten of van transportmiddelen » schrappen. - Artikel 1, § 1, 1, tweede lid « In tegenstelling tot vorig lid, behoren niet tot het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, de ondernemingen die hoofdzakelijk het vervoer voor rekening van derden verrichten, de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het havenbedrijf, de ondernemingen die als hoofdactiviteit de metaalhandel hebben en de ondernemingen behorend tot het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité van de scheikundige nijverheid en wiens activiteit bestaat in distributie van scheikundige producten » schrappen. 4) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het garagebedrijf (nr.112), vastgesteld bij koninklijk besluit van 1 juli 1974 (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1974), te wijzigen als volgt : - artikel 1, aanvullen met volgend lid : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 5) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het glasbedrijf (nr.115), vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 mei 1973 (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1973), gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1983 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1983), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, eerste lid, de bepaling « het opslaan van producten van de glasindustrie, op voorwaarde dat die activiteit niet in ondergeschikte orde behoort tot een vervoeractiviteit » schrappen. 6) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (nr.118), vastgesteld bij koninklijk besluit van 6 augustus 1973 (Belgisch Staatsblad van 18 augustus 1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999), te wijzigen als volgt : - in artikel 1 de woorden « depots en/of » tussen de woorden « laboratoria » en « handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden » en de woorden « depots en/of » tussen de woorden « laboratoria » en « handelsafdelingen van voedingsnijverheden waarvan de productie-eenheid in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden » schrappen. - artikel 1 aanvullen met volgend lid : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 7) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (nr.119), vastgesteld bij koninklijk besluit van 14 maart 1973 (Belgisch Staatsblad van 23 mei 1973), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 april 1989 (Belgisch Staatsblad van 20 april 1989), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, § 2, de woorden « depots en/of » schrappen; - artikel 1, § 2, aanvullen met volgende bepaling : « de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 8) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (nr.120), vastgesteld bij koninklijk besluit van 5 februari 1974 (Belgisch Staatsblad van 9 april 1974), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 juni 1999 (Belgisch Staatsblad van 22 september 1999), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, § 1, punt 1, a), de woorden « verpakken », « verpakken van textielstoffen en producten, het opslaan daartoe inbegrepen » en « het verpakken van watten » schrappen. - in artikel 1 wordt een paragraaf 2 ingevoegd : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 9) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (nr.124), vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 maart 1975 (Belgisch Staatsblad van 19 april 1975), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 (Belgisch Staatsblad van 6 maart 2001), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, a), wordt na de bepaling « Onder bouwmaterialen wordt verstaan : de grondstoffen, afgewerkte materialen, benodigdheden voor het optrekken, onderhouden of herstellen van bouwwerken » volgende bepaling toegevoegd : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 10) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de houtnijverheid (nr.125), vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad 5 mei 1972), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2000 (Belgisch Staatsblad 17 mei 2000), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, § 1, in punt 2°, bewerking, de woorden « het opslaan van hout » schrappen. - artikel 1, § 1, punt 3°, de houthandelsondernemingen, aanvullen met c) : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ».11) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (nr.126), vastgesteld bij koninklijk besluit van 18 mei 1973 Belgisch Staatsblad van 25 juli 1973), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 juni 1991 (Belgisch Staatsblad van 10 juli 1991), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, punt 19° « het opslaan van meubelen, op voorwaarde dat die activiteit in ondergeschikte orde niet tot een vervoersactiviteit behoort » en in punt 21°, derde lid, de woorden « het opslaan » schrappen. - Artikel 1 aanvullen met punt 24° : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 12) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten (nr.128), vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 1972), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1991 (Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1991), te wijzigen als volgt : - artikel 1 aanvullen met een tweede paragraaf : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 13) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf (nr.145), vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 maart 1972 (Belgisch Staatsblad 5 mei 1972), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 april 2005 (Belgisch Staatsblad 26 april 2005), te wijzigen als volgt : - in artikel 1, § 1, de bepaling « 9. de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité » schrappen. 14) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine en elektrische bouw verwant zijn (nr.149), vastgesteld bij koninklijk besluit van 29 september 1978 (Belgisch Staatsblad 25 oktober 1978), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 juni 2001 (Belgisch Staatsblad 5 september 2001), te wijzigen als volgt : - artikel 1, 19°, wordt vervangen als volgt : « 19° Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ». 15) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (nr.226), vastgesteld bij koninklijk besluit van 6 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 27 april 1995), te wijzigen als volgt :

Artikel 1.§ 1. Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd « Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer, de aanverwante bedrijfstakken en de logistiek ». - artikel 1, § 1, punt 3 vervangen als volgt : « 3. de bedrijfstak van de ondernemingen die, zowel binnen als buiten de havengebieden, logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen.

Onder logistieke activiteiten wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, nazicht, sortering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden, distributie of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er enige fundamentele wijziging aan de aard van de grondstoffen, goederen of producten wordt aangebracht.

Met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder een groep van verbonden vennootschappen wordt verstaan de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1°, van de wet van 7 mei 1999 betreffende het Wetboek van vennootschappen. - In artikel 1, § 2, punt 18, de woorden « of de goederenbehandeling en voor het opslaan, de herverpakking, het verzenden en de distributie van goederen in het algemeen » vervangen door de woorden « het laden en/of lossen van goederen ». - Artikel 1, § 3, punt 2, de woorden « Deze uitsluiting geldt niet voor de ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer, de aanverwante bedrijfstakken en de logistiek, uitgezonderd de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel » toevoegen. - Artikel 1, § 3, punt 3, de woorden « het Paritair voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid » invoegen tussen de woorden « de hoofdarbeiders die vallen onder de bevoegdheid van » en « het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel ». - In artikel 1, § 3, punt 6 « de ondernemingen voor opslag en/of distributie van grondstoffen, goederen of producten waarvoor een specifiek paritair comité voor de bedienden bevoegd is » schrappen. 16) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (nr.220), vastgesteld bij koninklijk besluit van 21 april 1975 (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1975), laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1999), te wijzigen als volgt : - in artikel 1 de woorden « depots en/of » tussen de woorden « laboratoria » en « handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden » en de woorden « depots en/of » tussen de woorden « laboratoria » en « handelsafdelingen van voedingsnijverheden waarvan de productie-eenheid in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden » schrappen. - Artikel 1 aanvullen met volgend lid : « Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer, de aanverwante bedrijfstakken en de logistiek ». 17) Het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (nr.324), vastgesteld bij koninklijk besluit van 9 februari 1971 (Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971), gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 januari 1983 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 1983), te wijzigen als volgt : - artikel 1, § 3, aanvullen met de volgende bepaling : « 4° Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die logistieke activiteiten voor rekening van derden uitoefenen zoals bepaald in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer, de aanverwante bedrijfstakken en de logistiek ».

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^