Bericht
gepubliceerd op 30 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Verbond der Verzorgingsinstellingen VZW, met zetel te Deze zaa

bron
raad van state
numac
2007018185
pub.
30/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Verbond der Verzorgingsinstellingen VZW, met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 1, heeft op 3 september 2007 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van de omzendbrief van de Minister van Werk van 30 april 2007 « Wet van 19 augustus 1948 betreffende prestaties van algemeen belang in vredestijd - opeisingen bij sociale conflicten in de sector van de gezondheidsdiensten » (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2007).

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 185.036/IX-5747.

Voor de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^