Bericht
gepubliceerd op 11 maart 2008

Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers De werkgevers en de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten worden erover ingelicht dat de richtlijne http://fis

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003087
pub.
11/03/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de werkgevers De werkgevers en de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten worden erover ingelicht dat de richtlijnen voor het invullen van de individuele fiches 281.10, 281.11, 281.12, 281.13, 281.14, 281.15, 281.16, 281.17, 281.18, 281.20 en 281.30, evenals de ermee overeenstemmende samenvattende opgaven 325, met betrekking tot de inkomsten van het jaar 2007, beschikbaar zijn op de volgende website van de FOD Financiën : http://fiscus.fgov.be/interfisc/home_nl.htm rubriek : Nieuwigheden Bericht aan de werkgevers - Inkomsten 2007- 31/01/2008 Klikken in kolom Aanslagjaar 2008 Voormelde richtlijnen kunnen op eenvoudig verzoek eveneens bekomen worden bij de hierna vermelde bevoegde documentatiecentra bedrijfsvoorheffing.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007003312 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing sluiten, tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de VERPLICHTE indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiftes in de bedrijfsvoorheffing, verplicht vanaf 1 januari 2008 het gebruik van elektronische fiches en opgaven voor schuldenaars die op jaarbasis over de inkomsten van 2007 een totaal bedrag aan bedrijfsvoorheffing van 100.000,00 EUR of meer betaald hebben.

Vanaf 1 januari 2009 zal deze maatregel van toepassing zijn op alle schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing, d.w.z. voor de fiches en de opgaven met betrekking tot de inkomsten van het kalenderjaar 2008.

Hoewel nog niet volledig verplicht, is het gebruik van belcotax on web sterk aanbevolen (http://www.belcotaxonweb.be/) (De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^