Bericht
gepubliceerd op 18 april 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h

bron
raad van state
numac
2008018072
pub.
18/04/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Marc Reusen, wonende te 3945 Ham, Genebosstraat 4, en de heer Peter Vanheusden, wonende te 3945 Ham, Bergstraat 6, hebben op 28 maart 2008 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008, houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek Genenbos » in de gemeente Ham.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2008.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 187.705/X-13.716.

Voor de Hoofdgriffier, V. De Baerdemaeker, Secretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^