Bericht
gepubliceerd op 31 maart 2009

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003098
pub.
31/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (bezoldigingen van meewerkende echtgenoten uitgezonderd), slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. In uitvoering van voormeld artikel bepaalt artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat die fiches en samenvattende opgave langs elektronische weg moeten worden ingediend, behoudens indien de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is de bedoelde fiches en samenvattende opgave namens hen in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting te voldoen. In dit geval moet de indiening van deze fiches en samenvattende opgave geschieden op papier of op elektronische informatiedrager.

De richtlijnen betreffende het indienen van de desbetreffende documenten langs elektronische weg (of op elektronische informatiedrager), zijn opgenomen in de brochure « Belcotax ». Die brochure kan geraadpleegd worden op de internetsite van de Federale Overheidsdienst Financiën (www.belcotaxonweb.be).

De richtlijnen betreffende het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches en samenvattende opgave zijn opgenomen in het hiernavolgend bericht. Dit bericht heeft betrekking op de in 2008 betaalde of toegekende beroepsinkomsten.

MODEL VAN FORMULIEREN 2. Het model van de te gebruiken fiches en samenvattende opgave is opgemaakt in uitvoering van artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het betreft de individuele fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

De opgave 325.50 bestaat, enerzijds, uit een "titelblad 325" en, anderzijds, uit "tussenbladen 325.50" die naar believen kunnen toegevoegd worden.

Een model van de te gebruiken formulieren is aan onderhavig bericht toegevoegd (zie bijlagen I tot III).

DIENSTEN WAAR DE FORMULIEREN MOETEN AANGEVRAAGD WORDEN 3. De vereiste fiches en samenvattende opgaven moeten door de gebruikers worden aangevraagd bij het Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing : - ofwel te 1190 Brussel, Luttrebruglaan 74 (tel.: 02-576 95 25); - ofwel te 9470 Denderleeuw, Kruisstraat 28 (tel. : 053-64 04 00); - ofwel te 7000 Mons, Centre administratif de l'Etat, chemin de l'Inquiétude (tel. : 065/34 12 10), naargelang zij gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaamse of in het Waalse Gewest.

INVULLEN VAN DE FORMULIEREN 4. De in nr.2 bedoelde formulieren moeten juist en met zorg worden ingevuld, rekening houdende met de bijzondere richtlijnen die erop zijn vermeld en met de verduidelijkingen die hierna worden verstrekt.

MUNTEENHEID 5. De formulieren mogen alleen in EUR worden ingevuld. De bedragen moeten steeds tot twee cijfers na de komma, d.w.z. tot de cent, worden vermeld (250 EUR moet dus als volgt worden ingevuld : 250,00).

NUMMERING VAN DE INDIVIDUELE FICHES 6. Alle individuele fiches die op eenzelfde samenvattende opgave moeten voorkomen, moeten volgens een doorlopende reeks worden genummerd (1, 2, 3, enz.). Zij moeten zo mogelijk eerst worden gegroepeerd per postnummer van de gemeenten van de betrokkenen, en daarna, per postnummer, op naam van de verkrijger alfabetisch worden gerangschikt.

IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER VAN DE INKOMSTEN (fiches en samenvattende opgaven) 7. Bij het vermelden van die gegevens, als volgt te werk gaan : - in hoofdletters, de naam (of de benaming) en, in kleine letters, de voornaam van de verkrijger van de inkomsten schrijven; - de woonplaats (straat, nr., postnummer en gemeente) van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari 2009, of ten minste het laatst gekende adres vóór die datum, vermelden. In voorkomend geval, na het nummer van het gebouw, het brievenbusnummer, voorafgegaan door de aanduiding "bus", vermelden.

Wanneer de verkrijgers niet in België gedomicilieerd zijn, het volledig buitenlands adres (met vermelding van het land) opgeven.

Wanneer de verkrijger een ondernemingsnummer heeft (inzonderheid rechtspersonen en zelfstandige handelaars), moet dit ondernemingsnummer op het fiche worden vermeld.

Tenslotte ook het door de verkrijger van de inkomsten uitgeoefende beroep vermelden. 8. Met het oog op een correcte identificatie van de verkrijger, mogen, ter aanvulling van de in nr.7 vernoemde verplichte gegevens, nog de volgende vermeldingen worden opgenomen, indien zij door de schuldenaar van de inkomsten gekend zijn : - indien de verkrijger een rijksinwoner (natuurlijke persoon) is : zijn nationaal nummer (rijksregisternummer) of zijn geboortedatum; - indien de verkrijger een niet-rijksinwoner (natuurlijke persoon) is :zijn buitenlands fiscaal identificatienummer en/of zijn geboortedatum; - indien de verkrijger een niet-rijksinwoner (rechtspersoon) is : zijn buitenlands fiscaal identificatienummer.

Deze gegevens zijn niet verplicht op te nemen, dit in tegenstelling tot het ondernemingsnummer van in België gevestigde rechtspersonen en handelaars.

VERDUIDELIJKINGEN IN VERBAND MET DE VAKKEN 4 EN 5 VAN HET FICHE 281.50 Voorafgaande bemerking 9. In de regel moet in de rubrieken a tot e van vak 4 het totale bedrag (exclusief BTW) worden ingeschreven van alle commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen, enz., die in 2008 zijn verleend of toegekend aan de persoon op wiens naam het fiche is opgesteld.

Indien dat bedrag vergoedingen omvat die betrekking hebben op sportbeoefenaars of op hun opleiders, trainers en begeleiders, moeten die vergoedingen worden hernomen in de rubriek f van vak 4, volgens het aldaar gemaakte onderscheid (zie ook nr. 15).

Indien de in 2008 als beroepskosten geboekte commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., niet overeenstemmen met de in 2008 aan de verkrijger betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, erelonen, enz., moet in de rubriek g van vak 4 het bedrag worden vermeld dat werkelijk in 2008 aan de verkrijger is uitbetaald of toegekend (zie ook nr. 16).

Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz. 10. Onder deze rubriek moeten o.m. vermeld worden : de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die worden toegekend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen (d.w.z. handelaars en handelsvennootschappen in ruime zin) die aan de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 4 september 1975) onderworpen zijn, maar waarvoor geen factuur dient uitgereikt te worden omdat ze de vergoeding zijn voor handelingen die niet bedoeld zijn in de in de BTW-reglementering opgesomde gevallen van facturatieplicht. Dit is met name het geval wanneer ze de tegenprestatie zijn van handelingen die noch bedoeld zijn in artikel 53, § 2, van het BTW-Wetboek, noch in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Inzonderheid is er doorgaans geen verplichting tot facturatie -behoudens de gevallen bedoeld in voornoemde artikelen- voor de leveringen van goederen of diensten verricht voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privégebruik. - Bovendien is de belastingplichtige die leveringen van goederen of diensten verricht die krachtens artikel 44 van het BTW-Wetboek zijn vrijgesteld en die hem geen enkel recht op aftrek verlenen uitdrukkelijk uitgesloten van de verplichting een factuur uit te reiken. Hier zijn bijvoorbeeld de commissie- en makelaarslonen bedoeld die aan zelfstandige tussenpersonen worden betaald voor verrichtingen op het vlak van verzekeringen, wissel, beleggingen van roerende waarden, enz.

Onder deze rubriek moeten eveneens vermeld worden : de commissielonen, makelaarslonen, restorno's, gratificaties, enz., die worden toegekend aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen die gebruik maakten van de in artikel 53, § 2, van het BTW-Wetboek voorziene mogelijkheid die erin bestaat dat de belastingplichtige voor de door hem verrichte handelingen niet zelf een factuur uitreikt, maar ervoor zorgt dat de medecontractant dat in zijn naam en voor zijn rekening doet. Hiertoe dient voldaan te zijn aan de in artikel 6 van voornoemd koninklijk besluit gestelde voorwaarden, met name : de partijen moeten voorafgaand overeenkomen om deze werkwijze toe te passen en iedere factuur moet het voorwerp uitmaken van een procedure van aanvaarding door de belastingplichtige die de goederen levert of de diensten verstrekt.

Anderzijds wordt opgemerkt dat in geval van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, van het BTW-Wetboek, het lid dat goederen of diensten verschaft aan een ander lid ertoe gehouden is een bijzonder stuk uit te reiken aan dat lid of ervoor te zorgen dat, in zijn naam en voor zijn rekening, door het lid in zijn hoedanigheid van medecontractant een dergelijk stuk wordt uitgereikt, als de in artikel 53, § 2, van het BTW-Wetboek bedoelde factuur niet wordt uitgereikt.

Dit bijzonder stuk is gelijkaardig aan een factuur (artikel 53, § 3, van het BTW-Wetboek).

In de praktijk dient de schuldenaar van het commissieloon, het makelaarsloon, enz., derhalve een fiche 281.50 op te stellen telkens hij vanwege de verkrijger van de inkomsten noch een factuur (1), noch een bijzonder stuk in de zin van artikel 53, § 3, van het BTW-Wetboek heeft gekregen en ingeschreven voor prestaties die de aanleiding waren tot de betaling van dat commissieloon, enz.

Erelonen of vacatiegelden 11. Onder deze rubriek moeten de vacatiegelden, erelonen of vergoedingen worden vermeld die zijn toegekend aan beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten of winstgevende bezigheden, die niet onderworpen zijn aan de voormelde wet van 17 juli 1975, maar die : - hetzij onderworpen zijn aan de BTW (belastingconsulenten, landmeters-experten in onroerende goederen, architecten, raadgevende ingenieurs, veeartsen, enz.); - hetzij niet onderworpen zijn aan de BTW bij toepassing van artikel 44 van het BTW-Wetboek (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, dokters, tandartsen, beoefenaars van een paramedisch beroep, artiesten en beroepssportlieden verbonden door een contract van dienstverhuring of van aanneming, enz.).

In de praktijk moeten hier alle vergoedingen worden vermeld die worden toegekend aan personen die een beroep of activiteit uitoefenen, zelfs als bijberoep, als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ongeacht of zij een factuur of ereloonnota hebben afgeleverd of niet.

Voordelen van alle aard 12. Hier moet het totale bedrag en de aard worden vermeld van alle belastbare voordelen van eender welke aard die aan zelfstandigen worden toegekend door hun leveranciers, hun opdrachtgevers, enz. Zijn o.m. bedoeld : - toeristische privé- of groepsreizen die sommige firma's gratis of tegen sterk verminderde prijs aan kleinhandelaars, vertegenwoordigers, enz., aanbieden; - duurzame gebruiksgoederen die handelaars gratis van leveranciers krijgen; - geschenken in natura die sommige beoefenaars van vrije beroepen ontvangen vanwege derden die zodoende trachten hun zaken te bevorderen of hun winsten op te voeren.

Het te vermelden bedrag van deze voordelen is steeds gelijk aan de kost(prijs) (BTW inbegrepen) die werkelijk werd gedragen door diegene die ze toekent, verminderd met de eventuele geldelijke tussenkomst van de verkrijger van het voordeel.

Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger 13. Hier moet het bedrag van de kosten worden vermeld die voor rekening van de verkrijger werden gedaan of werkelijk ten laste werden genomen. Totaal 14. Hier moet het totale bedrag worden vermeld van de onder a tot d opgegeven bedragen (zie evenwel ook de nrs.15 en 16 hierna).

Vergoedingen aan zelfstandige sportbeoefenaars en/of aan zelfstandige opleiders, trainers en begeleiders uit activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars 15. Indien het totale bedrag waarvan sprake is in nr.14 vergoedingen omvat die betrekking hebben op sportbeoefenaars of op hun opleiders, trainers en begeleiders, moet tegenover de rubriek f het bedrag van die vergoedingen worden hernomen, met dien verstande dat daarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen : - enerzijds, de vergoedingen die toekomen aan de sportbeoefenaars zelf uit hoofde van hun sportieve activiteiten, en - anderzijds, de vergoedingen die toekomen aan opleiders, trainers en begeleiders, uit hoofde van hun opleidende, omkaderende of ondersteunende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars.

Jaar van boeking is niet gelijk aan het jaar van betaling 16. Indien het in nr.14 bedoelde bedrag (bedrag vermeld in vak 4, e), verschilt van het bedrag dat in 2008 is uitbetaald of toegekend, vermeld dan in rubriek g het totale bedrag dat werkelijk in 2008 aan de verkrijger is uitbetaald of toegekend (met inbegrip van de in 2008 uitbetaalde of toegekende sommen die betrekking hebben op andere belastbare tijdperken). In voorkomend geval, nl. wanneer in 2008 geen enkele uitbetaling of toekenning heeft plaatsgehad, de vermelding NIHIL aanbrengen.

Commentaar 17. Vak 5 van het fiche 281.50 betreft een vrije commentaarzone. In dit vak kunnen belastingplichtigen die dit wenselijk of noodzakelijk achten, bijkomende verduidelijkingen met betrekking tot de op het fiche vermelde gegevens verstrekken.

GEVALLEN WAARIN GEEN INDIVIDUELE FICHES 281.50 EN SAMENVATTENDE OPGAVEN 325.50 MOETEN OPGEMAAKT WORDEN 18. Voor de volgende kosten moeten geen fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 opgemaakt worden : 1° betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar 125,00 EUR niet overschrijdt;2° handelsrestorno's die rechtstreeks in mindering worden gebracht op de facturen betreffende de leveringen waarop de restorno's betrekking hebben, wanneer die facturen, met die verminderingen, in de boeken worden ingeschreven (2); 3° de hierna vermelde inkomsten die aan niet-inwoners worden betaald of toegekend en op individuele fiches 281.30 en een samenvattende opgave 325.30 moeten vermeld worden (3) : a) commissielonen, vacatiegelden, toelagen, erelonen en alle andere retributies wegens prestaties of diensten van welke aard ook, die, toevallig of niet, in België worden betaald of toegekend binnen het raam van de beroepswerkzaamheid of van het maatschappelijk statutair of conventioneel doel van de schuldenaar, aan om het even welke personen voor wie die inkomsten baten als bedoeld in artikel 23, § 1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uitmaken;b) winst die voortkomt uit in België gedane verrichtingen van buitenlandse verzekeraars die er gewoonlijk andere contracten dan herverzekeringscontracten inzamelen;c) inkomsten van welke aard ook uit een in België door een podiumkunstenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden betaald of toegekend aan de podiumkunstenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;d) baten uit een in België door een sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden betaald of toegekend aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;e) baten uit een in België door opleiders, trainers en begeleiders uitgeoefende activiteit ten behoeve van sportbeoefenaars;f) winst die voortkomt uit het uitoefenen, door een in artikel 227, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde niet-inwoner (vennootschap, vereniging of instelling die aan de belasting der niet-inwoners onderworpen is), van : - werkzaamheden in een inrichting waarover een andere in datzelfde artikel 227, 2°, vermelde niet-inwoner in België beschikt; - een opdracht of een functie in de zin van artikel 32, eerste lid, 1°, van voormeld Wetboek (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functie) in een binnenlandse vennootschap.

VERDUIDELIJKINGEN IN VERBAND MET DE SAMENVATTENDE OPGAVE 325.50 19. De fiches 281.50 moeten op tussenbladen 325.50 worden samengevat, die op hun beurt bij een titelblad 325.50 moeten worden gevoegd.

In de mate van het mogelijke moet worden vermeden dat meerdere opgaven 325.50 opgesteld worden. Is zulks toch het geval, dan is het geraden die opgaven te nummeren.

In de kolom "Opmerkingen" moet het ondernemingsnummer van de verkrijger worden vermeld.

DIENSTEN WAAR DE INGEVULDE FORMULIEREN MOETEN INGEDIEND WORDEN 20. De fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 moeten ingediend worden bij de diensten vermeld in nr. 3, behoudens indien zij betrekking hebben op niet-inwoners.

Voor die niet-inwoners (natuurlijke personen of rechtspersonen) moeten de individuele fiches 281.50 en de samenvattende op gaven 325.50 ingediend worden bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel "Buitenland", North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, bus 32, te 1030 Brussel.

Indien deze fiches betrekking hebben op niet-inwoners uit verschillende landen dienen zij per land te worden gegroepeerd alvorens zij aan voormelde dienst worden overgemaakt.

TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE FICHES 281.50 EN DE OPGAVEN 325.50 21. Krachtens artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, moeten de behoorlijk ingevulde fiches en opgaven betreffende het inkomstenjaar 2008 bij de bevoegde dienst worden ingediend vóór 30 juni 2009. Nota's (1) Gelden niet als factuur, ontvangstbewijzen en andere gelijkaardige documenten.(2) De prijsverminderingen die in de detailhandel worden toegestaan op het ogenblik van de verkoop, zijn geen restorno's in de zin van artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (3) Voor meer informatie met betrekking tot deze inkomsten wordt verwezen naar de inlichtingen die met betrekking tot het fiche 281.30 zijn opgenomen in het « Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten ».

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^