Bericht
gepubliceerd op 28 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypoth(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003479
pub.
28/12/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven.

Met dit bericht worden de modellen van attesten vastgesteld van hypothecaire leningen waarvan de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering, en waarvan de interesten in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten.

OPGELET : De modellen van attesten en bijhorende richtlijnen die werden gepubliceerd bij het « Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering » in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2006, blijven onverminderd van toepassing voor hypothecaire leningen waarvan de kapitaalaflossingen en interesten in aanmerking kunnen komen voor de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering, maar waarvan de interesten niet in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten.

Aftrek voor enige woning, de vermindering voor het lange termijnsparen en de verhoogde vermindering voor het bouwsparen De artikelen 62,A; 633 en 256 van het KB/WIB 92, respectievelijk vervangen, gewijzigd of ingevoegd door de artikelen 1; 3 en 5 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de belastingvoordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten (Belgisch Staatsblad 19 juni 2006), onderwerpen de toekenning van de aftrek voor enige woning, de vermindering voor het lange termijnsparen en de verhoogde vermindering voor het bouwsparen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige attesten overlegt waarvan de modellen worden vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde en die worden uitgereikt door de instelling die de lening heeft toegestaan.

Het betreft, enerzijds, een eenmalig basisattest waarin bovenvermelde instelling de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het leningcontract in aanmerking kan komen voor de toepassing van de artikelen 104, 9°, en 1451, 3°, WIB 92 of artikel 1451, 3°, WIB 92 zoals het krachtens artikel 526, § 2, 2e lid, WIB 92 van toepassing blijft en, anderzijds, een jaarlijks betalingsattest waarin diezelfde instelling het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsook een aantal gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de wettelijke en reglementaire voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

Vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven Het artikel 6311ter KB/WIB 92, ingevoegd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juli 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan (Belgisch Staatsblad 17 juli 2009, tweede editie), onderwerpt de toekenning van de vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven aan de voorwaarde dat de belastingplichtige attesten, waarvan de modellen door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde worden vastgesteld en die worden uitgereikt door de kredietgever, ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën houdt.

Het betreft, enerzijds, een eenmalig basisattest waarin bovenvermelde kredietgever de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat de leningovereenkomst in aanmerking kan komen voor de toepassing van artikel 14524, § 3, WIB 92 en, anderzijds, een jaarlijks betalingsattest waarin diezelfde kredietgever het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de voor de toepassing van artikel 14524, § 3, WIB 92 gestelde voorwaarden nog steeds zijn vervuld.

De in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten kan worden verleend voor de interesten die betrekking hebben op leningovereenkomsten als bedoeld in artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 7 april 2009).

Voor een volledig overzicht van alle voorwaarden inzake de toekenning van de belastingvermindering voor interesten wordt verwezen naar het Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering.

De officiële modellen van de attesten die respectievelijk als bijlage 1 en bijlage 2 bij dit bericht zijn opgenomen mogen slechts worden uitgereikt wanneer de instelling die de hypothecaire lening toestaat, heeft vastgesteld dat die lening - in aanmerking kan komen voor de aftrek voor enige woning; of recht kan geven op één van voormelde belastingverminderingen voor kapitaalaflossingen; en - in aanmerking kan komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten.

Dit betekent dat er geen dergelijk attest mag worden uitgereikt indien uit de gegevens waarover de kredietgever beschikt, blijkt dat de wettelijke en reglementaire voorwaarden waaraan de leningen moeten voldoen om voor bovenvermelde fiscale voordelen in aanmerking te komen, niet zijn vervuld.

Hierna volgen nog enkele verduidelijkingen met betrekking tot het gebruik van die attesten.

Formaat van de attesten Het basisattest moet worden afgeleverd op A4-formaat, terwijl het betalingsattest mag worden afgeleverd op een formaat naar keuze van de uitreikende instelling.

Cursief afgedrukte teksten Alle teksten die op de modellen cursief zijn afgedrukt, bevatten louter verduidelijkingen met betrekking tot de in te vullen gegevens en moeten niet op de uit te reiken attesten zelf worden overgenomen.

Leningen aangegaan door twee of meer ontleners Wanneer twee of meer ontleners samen een lening hebben aangegaan, moeten, zowel op het basisattest als op het betalingsattest, in rubriek 1 « Identiteit en adres van de ontlener(s) » de namen en adressen van alle mede-ontleners worden vermeld.

In rubrieken 5 en 6 van het basisattest en in de rubrieken 5 tot 7 van het betalingsattest moet steeds de totaliteit van de bedragen van alle ontleners samen met betrekking tot de lening worden vermeld (zie evenwel ook het bepaalde onder de titel « aanvangsbedrag van de lening » hieronder).

Aan elk van de mede-ontleners mag een origineel exemplaar van het basisattest en van de betalingsattesten worden uitgereikt.

Kredietopeningen In het geval van een kredietopening moeten de op de attesten vermelde begrippen « contract » en « lening » telkens worden begrepen als « voorschot in het kader van een kredietopening ».

A. Basisattest Aanvangsbedrag van de lening In rubriek 5, a, van het basisattest en van het betalingsattest moet de som worden vermeld van de in rubriek 6 van het basisattest opgenomen bedragen.

Doel van de lening Om in aanmerking te kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten, moet de lening uitsluitend bestemd zijn om energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel 14524, § 1, WIB 92 te financieren.

Aangezien de aan dit bericht toegevoegde attesten enkel mogen worden gebruikt voor hypothecaire leningen, is er bij de redactie van die attesten voor geopteerd om te vertrekken van de bestaande attesten voor hypothecaire leningen zoals zij zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2006, en daar om pragmatische redenen zo weinig mogelijk op in te grijpen.

Dat verklaart waarom het toegevoegde basisattest geen specifieke rubriek voorziet voor de financiering van energiebesparende uitgaven maar wel onder het « doel van de lening » de rubrieken herneemt die voorkomen op het als bijlage aan het bericht van 9 november 2006 gepubliceerde basisattest.

De bedragen die op dit attest voorkomen mogen dus enkel de financiering van energiebesparende uitgaven betreffen met dien verstande dat die uitgaven kunnen gebeuren in het kader van het bouwen van een woning, de aankoop ervan, enz..

Omwille van de eenvormigheid is de rubriek 6, « Doel van de lening », volledig overgenomen van het voornoemde attest dat als bijlage aan het bericht van 9 november 2006 is gepubliceerd. Sommige rubrieken zoals « betaling van successierechten » zullen hier dus geen toepassing kunnen vinden en kunnen bijgevolg niet worden aangekruist.

In rubriek 6 moet bijgevolg worden aangegeven in welke omstandigheden de energiebesparende uitgaven waarvoor de lening is gesloten zijn gebeurd en moet het aanvangsbedrag van de lening of van het gedeelte van de lening dat heeft gediend voor het financieren van dat (die respectieve) doel(en) in de kolom ernaast worden vermeld.

Herfinancieringsleningen Zoals inzonderheid blijkt uit de tekst naast het laatste vakje van rubriek 6 van het basisattest, mag dat attest ook worden uitgereikt met betrekking tot een herfinancieringslening, doch alleen indien de instelling die de herfinancieringslening verstrekt, heeft vastgesteld dat die lening voor de aftrek voor enige woning of voor de vermindering voor het lange termijnsparen of bouwsparen in aanmerking kan komen en voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten (hetzij op grond van de gegevens waarover zij, als verstrekker van de oorspronkelijke lening, zelf beschikt, hetzij op grond van de gegevens die haar door de kredietnemer ter beschikking zijn gesteld).

De instelling die de herfinancieringslening verstrekt moet dus duidelijk kunnen vaststellen dat de oorspronkelijke lening waarvoor de herfinanciering wordt aangegaan, eveneens uitsluitend heeft gediend voor de financiering van in artikel 14524, § 1, WIB 92 bedoelde energiebesparende uitgaven.

Wanneer de instelling op geen enkele wijze heeft kunnen vaststellen dat de herfinancieringslening voor die voordelen in aanmerking kan komen (omdat zij zelf niet over de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de oorspronkelijke lening beschikt en de kredietnemer haar die gegevens niet kan of wil bezorgen), mag zij noch het in artikel 62, A, 1°; 633, 1°, 6311ter , 1°, of 256, 1°, KB/WIB 92 bedoelde basisattest uitreiken, noch het in artikel 62, A, 2°; 633, 2°, 6311ter , 2° of 256, 2°, KB/WIB 92 bedoelde betalingsattest uitreiken.

Indien het laatste vakje van rubriek 6 van het basisattest (« herfinanciering van een voor bovenvermelde doeleinden aangegane hypothecaire lening ») wordt aangekruist, moeten ook het aanvangsbedrag en de contractdatum van de terugbetaalde lening worden ingevuld. Daarenboven dient in de kolom ernaast te worden vermeld welk ontleend bedrag heeft gediend voor het vervroegd terugbetalen van de geherfinancierde lening.

Deze lening heeft uitsluitend gediend voor het financieren van in artikel 14524, § 1, WIB 92 bedoelde energiebesparende uitgaven.

De als bijlage gevoegde attesten mogen slechts worden uitgereikt wanneer de instelling die de hypothecaire lening toestaat, heeft vastgesteld dat die lening - in aanmerking kan komen voor de aftrek voor enige woning; of recht kan geven op één van voormelde belastingverminderingen voor kapitaalaflossingen; en - in aanmerking kan komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten.

Derhalve moet op het als bijlage gevoegde basisattest steeds de vermelding « Deze lening heeft uitsluitend gediend voor het financieren van in artikel 14524, § 1, WIB 92 bedoelde energiebesparende uitgaven » zijn opgenomen.

Voor deze lening wordt een intrestbonificatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de economische herstelwet van 27 maart 2009 gevraagd Op het eenmalig basisattest mag voormelde bepaling slechts worden vermeld wanneer door de kredietgever aan de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën een intrestbonificatie voor de kredietovereenkomst is gevraagd.

Wanneer door de kredietgever geen intrestbonificatie wordt gevaagd mag voormelde vermelding niet op het eenmalig basisattest worden opgenomen.

Handtekening Rekening houdend met het grote aantal attesten dat sommige instellingen moeten uitreiken, mag de op het basisattest aan te brengen handtekening van de gemandateerde van de uitreikende instelling desgewenst worden vervangen door een gedrukte reproductie van zijn/haar originele handtekening.

B. Betalingsattest Voorziene eindvervaldag Indien de voorziene eindvervaldag van de lening tijdens het jaar van betaling gewijzigd is, moeten in de rubriek 4, b, van het betalingsattest zowel de ingangsdatum van de wijziging als de nieuwe voorziene eindvervaldag worden vermeld.

Als de looptijd van de lening (vanaf de datum van het contract tot de nieuwe voorziene eindvervaldag) na die wijziging nog minstens tien jaar bedraagt, mag de vermelding van de volledige ingangsdatum van de wijziging desgewenst worden beperkt tot de vermelding van het jaartal waarin de wijziging heeft plaatsgevonden; d.w.z. het jaar van betaling. Dit doet echter geen afbreuk aan de verplichting om de nieuwe voorziene eindvervaldag te vermelden.

Indien de voorziene eindvervaldag tijdens het jaar van betaling niet is gewijzigd volstaat het om in bovenvermelde rubriek 4, b, de vermelding « ongewijzigd » aan te brengen.

Bedragen die werden betaald In rubriek 6 van het betalingsattest moeten steeds de bedragen worden vermeld die betrekking hebben op het in rubriek 5, a, van het basisattest en van het betalingsattest vermelde aanvangsbedrag van de lening.

De in voormelde rubriek te vermelden interesten zijn de interesten die tijdens het jaar werkelijk werden gedragen, na aftrek van de tussenkomst van de Staat bedoeld in artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009.

Inwerkingtreding Artikel 1 van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 juli 2009 is van toepassing vanaf 1 januari 2009.

De als bijlage toegevoegde attesten mogen enkel worden uitgereikt voor leningovereenkomsten die werden gesloten vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (artikel 2, derde lid van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009, Belgisch Staatsblad 7 april 2009).

Voor de toekenning van de aftrek voor enige woning, een belastingvermindering voor kapitaalaflossingen of een belastingvermindering voor interesten gelden derhalve de volgende berichten tot vaststelling van modellen van attesten :

Nature de l'emprunt

Modèles d'attestations

Emprunt hypothécaire dont : - les intérêts et les amortissements en capital entrent en considération pour la déduction pour habitation propre et unique ou dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) et - dont les intérêts ne peuvent pas entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.

Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 novembre 2006 pour les versions néerlandophone et francophone, Moniteur belge du 5 mars 2007 pour la version germanophone).

Emprunt hypothécaire dont : - les intérêts et les amortissements en capital entrent en considération pour la déduction pour habitation propre et unique ou dont les amortissements en capital peuvent entrer en considération pour une réduction d'impôt (épargne à long terme ou épargne-logement) et - dont les intérêts peuvent entrer en considération pour la réduction pour intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92

Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (Moniteur belge du 28 décembre 2009). (présent avis)

Contrat d'emprunt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour intérêts visée à de l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt.

Avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 28 décembre 2009).

Aard lening

Modellen van attesten

Hypothecaire lening waarvan - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning of waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) en - waarvan de interesten niet in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten

Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 9novembre2006 voor de Nederlandstalige en Franstalige versie, Belgisch Staatsblad 5 mars 2007 voor de Duitstalige versie).

Hypothecaire lening waarvan - de interesten en kapitaalaflossingen in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning of waarvan de kapitaalaflossingen in aanmerking kunnen komen voor een belastingvermindering (lange termijnsparen of bouwsparen) en - waarvan de interesten in aanmerking kunnen komen voor de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde belastingvermindering voor interesten

Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Belgisch Staatsblad 28 décembre 2009). (onderhavig bericht)

Leningovereenkomst waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering.

Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad 28 décembre 2009).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^