Bericht
gepubliceerd op 02 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Vaartland met zetel te 2600 Antwerpen, Wapenstilsta Dit bes

bron
raad van state
numac
2010018135
pub.
02/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Vaartland met zetel te 2600 Antwerpen, Wapenstilstandlaan 47, heeft met een op 12 februari 2010 ingediend verzoekschrift de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 1 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009009821 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 01/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2009024472 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het rekeningnummer bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden sluiten houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan « De Hulst » te Willebroek en Mechelen van de provincie Antwerpen.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2009.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 195.487/X-14.521.

Voor de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^