Bericht
gepubliceerd op 08 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2010 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 januari 2010, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastg(...) A. Ziekte- en invaliditei

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010201515
pub.
08/04/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 januari 2010 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 110,51 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 januari 2010, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 1. Primaire ongeschiktheid (daguitkering) : Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer (vanaf de 1e dag van de 7e maand van de arbeidsongeschiktheid) : - samenwonenden .. . . . 33,14 EUR 2. Invaliditeit (maximum dagbedrag) : a) arbeidsongeschiktheid vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 augustus 1993 : - met gezinslast .. . . . 77,70 EUR - zonder gezinslast . . . . . 65,75 EUR b) arbeidsongeschiktheid vanaf 1 september 1993 tot en met 31 augustus 2002 : - met gezinslast .. . . . 77,70 EUR - zonder gezinslast . . . . . 65,75 EUR c) arbeidsongeschiktheid vanaf 1 september 2002 tot en met 31 december 2002 : - met gezinslast .. . . . 77,70 EUR - zonder gezinslast . . . . . 65,75 EUR d) arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 : - invalide vóór 1 april 2004 : - met gezinslast .. . . . 76,18 EUR - zonder gezinslast . . . . . 64,46 EUR 3. Minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer : - samenwonenden .. . . . 33,14 EUR Krachtens de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2009) 1. Moederschap, vaderschap en adoptie a) werkverwijdering 78,237 % .. . . . 92,61 EUR II. Regeling voor zelfstandigen (dagbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 : 1. Invaliditeit : a) met stopzetting van het bedrijf : - samenwonende .. . . . 33,14 EUR B. Pensioenen I. Inkomensgarantie voor ouderen (jaarbedragen) Krachtens het koninklijk besluit van 16 februari 2009 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen : 1. basisbedrag .. . . . 7.186,77 EUR (samenwonende) 2. basisbedrag x 1,5 .. . . . 10.780,16 EUR (alleenstaande)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^