Bericht
gepubliceerd op 27 mei 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 maart 2010, is beroep tot vernie Die zaa

bron
grondwettelijk hof
numac
2010202863
pub.
27/05/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 maart 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 maart 2010, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 9°, 4, §§ 1 en 2, 5, 6, 11, § 2, 3°, en 14 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009), wegens schending van de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de Grondwet, door de vzw « Vlaamse Liga tegen Kanker », met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 217, en Leo Leys, wonende te 3010 Kessel-Lo, Verenigingstraat 58.

Die zaak, ingeschreven onder nummer 4905 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met rolnummer 4859.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^