Bericht
gepubliceerd op 11 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2010, heeft de beroepsvereni Die zaak

bron
grondwettelijk hof
numac
2010204209
pub.
11/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 juni 2010, heeft de beroepsvereniging « Belgian Gaming Association », met zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 47, beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 5 en 11, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, zoals gewijzigd bij de wet van 22 december 2009 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2009), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 4970 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^