Bericht
gepubliceerd op 22 oktober 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2012 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 117,27 wordt, vanaf 1 september 2012, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen va(...) A. Ziekte- en invalidite

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012205641
pub.
22/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2012 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen.

Aan het spilindexcijfer 117,27 (basis 2004 = 100) wordt, vanaf 1 september 2012, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007 Ed. 3). 1. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid : a) Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 : .Invalide voor 1 januari 2007 (1) : - met gezinslast . . . . . 82,46 EUR - alleenstaande . . . . . 69,77 EUR - samenwonende . . . . . 50,74 EUR . Invalide van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 - met gezinslast . . . . . 82,28 EUR - alleenstaande . . . . . 70,47 EUR - samenwonende . . . . . 51,25 EUR (1) Deze rubriek betreft de buitenlandse verzekerde gerechtigden die erkend zijn in de invaliditeit alvorens de ongeschiktheid van éénjaar te hebben. B. Arbeidsongevallen Koninklijk besluit van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012205126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012 sluiten tot regeling van de uitbetaling van de herwaarderingsbijslagen vanaf 2012 Het jaarbedrag van de aanvullende bijslag die door het Fonds voor arbeidsongevallen wordt toegekend, is gelijk aan het verschil tussen : 1° de hierna aangegeven geherwaardeerde bedragen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en 2° het bedrag van de rente vóór iedere uitkering in kapitaal, of van de jaarlijkse vergoeding die in toepassing van de arbeidsongevallenwet wordt uitbetaald. De bedragen gevolgd door een * houden rekening met de welvaartsaanpassingen. 1. De getroffene (bedrag per pct.ongeschiktheid) : a) met een blijvende ongeschiktheid van minder dan 10 pct. ................................................................................. . . . . . 76,31 EUR ................................................................................ . . . . . 82,60 EUR* b) met een blijvende ongeschiktheid tussen 10 en 35 pct. ................................................................................ . . . . . 111,15 EUR ............................................................................. . . . . . 120,31 EUR* c) met een blijvende ongeschiktheid tussen 36 en 65 pct. .............................................................................. . . . . . 148,08 EUR ............................................................................. . . . . . 160,29 EUR* d) met een blijvende ongeschiktheid van 66 pct.of meer, of wanneer de getroffene een vergoeding voor hulp van derden ontvangt, berekend op een hoger bedrag dan 100 pct. zonder 150 pct. te overschrijden . . . . . 187,96 EUR . . . . . . 203,45 EUR* e) wanneer het ongeval vóór 15 oktober 1951 is gebeurd en de hulp van derden als noodzakelijk werd erkend bij overeenkomst tussen de partijen of bij vonnis of wanneer de bijkomende vergoeding voor de hulp van derden berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon .. . . . 94,03 EUR . . . . . . 101,79 EUR* 2. De andere rechthebbenden : a) de overlevende echtgenoot .. . . . 4.140,61 EUR . . . . . . 4.481,93 EUR* b) met een rente van 20 pct.van het basisloon . . . . . 2.760,40 EUR . . . . . . 2.987,95 EUR* c) met een rente van 15 pct.van het basisloon . . . . . 2.070,25 EUR . . . . . . 2.240,90 EUR* d) met een rente van 10 pct.van het basisloon . . . . . 1.380,20 EUR . . . . . . 1.493,98 EUR*

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^