Bericht
gepubliceerd op 30 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindust Dat bes

bron
raad van state
numac
2013018214
pub.
30/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie en consorten hebben de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 17 januari 2013 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.310/VI-19.932.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. STASSART, Hoofdsecretaris.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^