Bericht
gepubliceerd op 20 april 2015

Bericht. - Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur (...) ****. Om tot het ver

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000197
pub.
20/04/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-04-20

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Bericht. - **** van magistraten voor het **** en het **** van de **** van **** en de samenstelling van een **** (**** kader) ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris, zal de **** van **** in de loop van september 2015 een vergelijkend examen organiseren bestemd voor gegadigden die blijkens hun diploma het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten in het **** hebben afgelegd. ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, en over drie jaar nuttige juridische beroepservaring beschikken. In geval van betwisting beslist de examencommissie over de toelaatbaarheid tot het examen. **** vergelijkend examen is drie jaar geldig wat de benoemingen betreft tot de ambten van adjunct-auditeur of adjunct-referendaris die in de loop van die periode vacant worden. **** **** vangt aan de dag waarop de examencommissie de rangschikking van de geslaagde kandidaten vaststelt. ****. **** vergelijkend examen bestaat uit : 1° Drie schriftelijke onderdelen : ****) een verslag over een **** zaak (een verzoekschrift tot nietigverklaring) waarvan het dossier eveneens ter inzage ligt van iedere examinandus (40 punten). Voor dit **** beschikt de examinandus over 4 uur; ****) een bespreking, aan de hand van een arrest, van de in dat arrest aan de orde gekomen problemen, betreffende de bevoegdheid van de **** van State, de ontvankelijkheid evenals de gegrondheid van de ingeroepen middelen (30 punten); ****) een kritische beoordeling, vooral uit het oogpunt van de inhoud (eerbiediging van de grondwettelijke regels, bevoegdheid, ****.) en van de juridisch technische vormgeving van een ontwerp van wet, decreet, ordonnantie of besluit (30 punten).

Voor de **** ****) en ****) samen beschikt de examinandus over 4 uur. 2° Twee mondelinge onderdelen : (50 punten) ****) een bespreking van de **** waarvan sprake onder 1°, ****), ****) en ****); ****) een uiteenzetting gedurende 10 minuten over een door de kandidaat gekozen thema uit een lijst van thema's die door de examencommissie opgesteld wordt. Dat gedeelte zal aangevuld worden met vragen over de fundamentele problemen van het staats- en bestuursrecht, hierin begrepen de relevante aspecten van het ****.****.-recht en het recht inzake de rechten van de mens. **** examinandi dienen ten minste 50 % van de punten op het geheel van het schriftelijke gedeelte, ten minste 50 % op het geheel van het mondelinge gedeelte, en 60 % van de punten in het totaal te behalen. **** examinandi mogen enkel de gebruikelijke wetboeken raadplegen waarover zij de beschikking krijgen door 's **** bibliotheek.

Voor de schriftelijke proeven kunnen de kandidaten gebruik maken van een **** met enkel een tekstverwerkingsprogramma (zonder spelling- en ****), hen ter beschikking gesteld door de dienst **** van de **** van State.

De gegadigden ontvangen op schriftelijke aanvraag een nadere opgave van het examenprogramma. ****. **** aanvragen om deelneming dienen bij een ter post aangetekende brief te worden gericht aan de **** **** van de **** van ****, **** 33, 1040 ****. Zij moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste op 20 mei 2015 bij de post worden afgegeven.

De gegadigde vermeldt zijn naam, voornamen, woonplaats, ****-**** en beroep. Bij zijn aanvraag voegt hij de stukken waaruit blijkt dat hij aan de onder **** en **** gestelde eisen voldoet.

De kandidaten zullen persoonlijk van de datum van het examen in kennis worden gesteld. ****. Na twee jaar dienst kunnen de adjunct-auditeurs en de adjunct-referendarissen onderscheidenlijk tot auditeur en referendaris worden benoemd. **** adjunct-auditeur, auditeur of eerste auditeur kan, bij iedere voor hem nuttige vacature, op zijn verzoek en bij voorrang op advies van de eerste voorzitter en van de auditeur-generaal, respectievelijk tot adjunct-referendaris, referendaris of eerste referendaris worden benoemd. **** adjunct-referendaris, referendaris of eerste referendaris kan in dezelfde voorwaarden respectievelijk tot adjunct-auditeur, auditeur of eerste auditeur worden benoemd. **** eerste auditeur-afdelingshoofd kan, bij iedere voor hem nuttige vacature, op zijn verzoek en op eensluidend advies van de eerste voorzitter tot eerste referendaris-afdelingshoofd worden benoemd. **** eerste referendaris-afdelingshoofd kan op zijn verzoek en op eensluidend advies van de auditeur-generaal tot eerste auditeur-afdelingshoofd worden benoemd. **** artikel 1 van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de **** van **** en de magistraten en leden van de griffie van de **** voor ****, wordt de jaarlijkse bezoldiging van de adjunct-auditeurs en de adjunct-referendarissen vastgesteld op € 54.347,83; die van de auditeurs en de referendarissen wordt vastgesteld op € 70.915,96; die van de eerste auditeurs en de eerste referendarissen, na elf jaar dienst, wordt vastgesteld op € 86.067,09 (tegen de huidige ****). (De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^