Bericht
gepubliceerd op 18 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wede(...) Vanaf aanslagjaar 2015 werd een grondige h

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003092
pub.
18/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 92 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015 Vanaf aanslagjaar 2015 werd een grondige hervorming doorgevoerd in het stelsel van de fiscale voordelen voor leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) en individuele levensverzekeringscontracten (al dan niet dienend tot wedersamenstelling van een lening) (1). De interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de levensverzekeringspremies anderzijds kunnen voortaan recht geven op een gewestelijke belastingvermindering (2), op een gewestelijk belastingkrediet (3), en/of op een federale belastingvermindering (4).

Het KB/WIB 92 (5) onderwerpt de toekenning van bepaalde bovenvermelde belastingverminderingen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige attesten overlegt (of, in voorkomend geval, ter beschikking houdt van de Federale Overheidsdienst Financiën) waarvan de modellen zijn vastgesteld door de Minister van Financiën of zijn afgevaardigde en die zijn uitgereikt door de instelling die de lening heeft toegestaan of door de verzekeraar.

De voornoemde modellen van attesten, alsook de daarmee verband houdende richtlijnen, maken het voorwerp uit van vier in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde berichten (6). Deze modellen van attesten en richtlijnen moeten in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke bepalingen, zoals vermeld onder de verwijzingen (2) tot (5).

Aangezien het slechts om een formele aanpassing van de voormelde modellen van attesten en de daarmee verband houdende richtlijnen gaat (verwijzingen naar de wettelijke bepalingen), zonder inhoudelijke wijzigingen, werd om praktische en organisatorische redenen beslist om die aanpassingen pas vanaf het aanslagjaar 2016, d.w.z. voor de basis- en betalingsattesten betreffende het kalenderjaar 2015, aan te brengen.

De uit te reiken basis- en betalingsattesten betreffende het aanslagjaar 2015, d.w.z. de basis- en betalingsattesten betreffende het kalenderjaar 2014, moeten dus nog worden opgesteld volgens de in voornoemde berichten opgenomen modellen en richtlijnen.

De aangepaste berichten die in principe vanaf aanslagjaar 2016 in werking zullen treden zullen het voorwerp uitmaken van een latere publicatie in het Belgisch Staatsblad.

(1) De wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering va sluiten, tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting der niet-inwoners, en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014 - Ed.2, met errata Belgisch Staatsblad van 27 januari 2015). (2) Zoals bedoeld in artikel 14537;14539; 14541; 14542; 14543; 14544 of 14545, WIB 92. (3) Zoals bedoeld in artikel 14537, § 4, WIB 92.(4) Zoals bedoeld in artikel 1451, 2° of 3° ;14524, § 3; 526, § 1 en/of § 2 of 539, § 1, WIB 92. (5) Het betreffen in het bijzonder de volgende artikelen : - artikel 632, KB/WIB 92, vervangen door artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de toepassingsmodaliteiten inzake fiscale voordelen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringscontracten (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2006); - artikel 633, KB/WIB 92, gewijzigd door artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 januari 2009 tot wijziging van een aantal bepalingen van het KB/WIB 92 (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009); - artikel 6311ter, KB/WIB 92, ingevoegd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan sluiten tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economisch herstelprogramma (Belgisch Staatsblad 17 juli 2009 - Ed. 2); - de artikelen 6318/10, 6318/11 en 6318/12 , KB/WIB 92, ingevoegd door artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014003284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gew sluiten tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen met betrekking tot de in artikel 5/5, § 4, eerste lid van de bijzondere wet van 16 januari 1989 (Belgisch Staatsblad van 10 juli 2014 - Ed.2); - artikel 255, KB/WIB 92, vervangen door artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/ WIB 92, op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van een gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners (Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2014). (6) Het betreffen de volgende berichten : - bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad van 9 november 2006); - bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad van 9 november 2006); - bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Belgisch Staatsblad van 28 december 2009 - Ed. 3); - bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de kredietgevers die leningsovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 14524, § 3, WIB 92 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven, maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering (Belgisch Staatsblad van 28 december 2009 - Ed. 3).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^